Gereformeerde Kerk

Loenen aan de Vecht

ANBI Diaconie


De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen).

Onze kerk behoort tot de Protestantse Kerk Nederland  (PKN) en heeft een ANBI status.

A.      Algemene gegevens Diaconie.  


Naam ANBI

College van Diakenen - Gereformeerde Kerk te Loenen aan de Vecht

Telefoonnummer

0294 - 234650

RSIN

KvK

824121387

76410706

Website

www.gereformeerdekerkloenen.nl

E-mail

geralde@planet.nl

Adres

Dorpsstraat 11

Postcode

3632 AP

Plaats

Loenen aan de Vecht

Postadres

Ouderhoek 83

Postcode

3632 XH

Plaats

Loenen aan de VechtDe Gereformeerde kerk te Loenen aan de Vecht  is een geloofsgemeenschap/gemeente die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van de Geformeerde kerk te Loenen aan de Vecht is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.    

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland. 

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Gereformeerde  kerk te Loenen aan de Vecht.    


B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 10  leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 5  leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 6-9).   

C.  Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  • De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
  • Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
  • Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk "de roeping van kerk en gemeente"


D.  Beleidsplan.

Het beleidsplan van de protestantse kerk in Nederland kunt u vinden via de link: beleidsplan. Zoeken op beleidsplan 2021-2025 "de toekomst open tegemoet"

Het beleidsplan van onze diaconie is via een aparte link op onze website te raadplegen (via ANBI en Beleid).  


E. Beloningsbeleid.

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F.  Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.  

Gereformeerde Kerk te Loenen aan de Vecht

College van Diakenen - Jaarrekening 2022

Begroting

2023

Rekening

2022

Rekening

2021

Baten
Opbrengsten uit bezittingen

       0

0

2

Bijdragen gemeenteleden

3.800

7.292

4.684

Incidentele baten, onttrekkingen bestemmingsreserves

0

0

0

Totaal baten

3.800

7.292

4.686

Lasten
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd) 

3.600

7.267

4.311

Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers) 

0

0

0

Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

50

51

31

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

200

187

239

Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen 

0

0

Salarissen (koster, organist e.d.)

0

0

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

230

186

185

Incidentele lasten, toevoegingen bestemmingsreserve

25

0

0

Totaal lasten

4.105

7.691

4.766

Resultaat (baten - lasten)

-305 

-399

-80G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk -zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. De kolom begroting geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.    


H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.   

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De diaconie heeft een beperkt vermogen in de vorm van geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.    

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de Protestantse kerk in Nederland.