Gereformeerde Kerk

Loenen aan de Vecht

BELEIDSPLAN KERK  EN DIACONIE

 


Beleidsplan 2024 - 2028

van de Gereformeerde Kerk van Loenen aan de Vecht


1.  Inleiding

De kerkorde schrijft voor dat de kerkenraad telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan zal opstellen. Het vorige beleidsplan was opgesteld voor de periode 2019 tot en met 2023.

In het verleden is afgesproken dat uit het beleidsplan een jaarplan opgemaakt wordt en dat deze samen met de begroting en de jaarrekening elk jaar zal worden geagendeerd voor bespreking in de gemeentevergadering. Op deze wijze worden de leden jaarlijks betrokken bij het te voeren beleid.


2.  Visie van de gemeente

In het verleden is in gezamenlijk overleg met leden en commissies een visie voor onze gemeente opgesteld. Deze luidt als volgt:

De Gereformeerde kerk van Loenen aan de Vecht vormt een gemeenschap, die gelooft in Jezus Christus als Zoon van God en Redder van de wereld. Vanuit dit geloof wil zij leven tot eer van God en tot heil van de wereld.

Zij wil een gastvrije gemeente zijn, waar ieder lid en iedere belangstellende gekend en nodig is en waarvan de leden met elkaar het geloof zoeken en ervaren.

Zij wil op eigentijdse wijze getuigen van Gods liefde voor de wereld.

Zij is betrokken bij mensen in de knel en bij de strijd tegen onrecht in de directe omgeving en wereldwijd.

Zij maakt deel uit van een brede christelijke traditie, en zoekt samenwerking met andere kerken.

Met deze visie willen wij uitdrukking geven aan onze relatie met God, de gemeenteleden en onze broeders en zusters van andere kerkgenootschappen (dichtbij en ver weg).


Het beleid 2024-2028 van onze gemeente wil een praktische invulling zijn van deze visie.


U kunt het gehele beleidsplan lezen door dubbelklikken op het beleidsplan. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad.

Dhr. F. Flantua, preses                     Mevr. W. Kroon-Kroon, scriba

BELEIDSPLAN DIACONIE 2024-2028

van de Diaconie Gereformeerde Kerk van Loenen aan de Vecht 

1. Wat verstaan wij onder diaconaat ? 

In de kerkorde en ordinanties van de Protestantse Kerk in Nederland staat dat de diaconale zorg zich uit in de dienst van de barmhartigheid en gerechtigheid in de wereld.

Onze diaconale arbeid doen wij in onze gemeente en daarbuiten. Het is belangrijk dat ook gemeenteleden zich bewust zijn van hun diaconale opdracht.

Economisch gezien worden de tijden slechter. De overheid moet bezuinigen en (sociale) voorzieningen worden steeds minder. Er wordt meer en meer uitgegaan van het principe ‘naar elkaar omzien’.  Een logische gevolgtrekking zou kunnen zijn dat de diaconie meer en meer te maken krijgt met hulpvragen.

Het streven is dat de kerken in Loenen aan de Vecht  meer samen gaan optrekken in het projectmatig geven van hulp.


Het beleid 2024-2028 van onze college van diakenen wil een praktische invulling zijn van deze visie.


U kunt het gehele beleidsplan lezen door dubbelklikken op het beleidsplan.
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad.


Mevr. G. Dekker, preses               Mevr. W. Kroon-Kroon, scriba