Gereformeerde Kerk

Loenen aan de Vecht

BELEIDSPLAN KERK 

 


Beleidsplan 2019-2023 

van de Gereformeerde Kerk van Loenen aan de Vecht


1.  Inleiding

De kerkorde schrijft voor dat de kerkenraad telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan zal opstellen. Het vorige beleidsplan was opgesteld voor de periode 2015 tot en met 2019. Nu deze periode bijna is verstreken, heeft de kerkenraad zich opnieuw bezonnen op ons gemeente -zijn in de komende jaren. In dit plan legt de raad een aantal beleidsvoornemens voor aan het college van kerkrentmeesters, de commissies en de gemeenteleden in de hoop en verwachting, dat deze in gezamenlijkheid kunnen worden gerealiseerd. De kerkenraad legt u de plannen voor met de bede:  

Heer Jezus, maak uw kerk tot hoorder en tot dader, opdat de wereld weet van uw barmhartigheid.

(Gezang 324 uit het Liedboek voor de Kerken)

In het verleden is afgesproken dat het beleidsplan samen met de begroting en de jaarrekening elk jaar zal worden geagendeerd voor bespreking in de gemeentevergadering. Op deze wijze worden de leden jaarlijks betrokken bij het te voeren beleid.

Beleidsvoornemen:  

Het beleidsplan wordt regelmatig getoetst in de gemeentevergadering. De kerkenraad agendeert voor die vergadering het onderwerp ‘beleidsplan’ tegelijk met de jaarrekening van het voorbije jaar en de begroting voor het lopende jaar.  

Indien er geen wijzigingen in het beleidsplan zijn wordt dit in de agenda van de jaarvergadering vermeld.

 

2.  Visie van de gemeente

In het verleden is in gezamenlijk overleg met leden en commissies een visie voor onze gemeente opgesteld. Als voorbereidingscommissie hebben wij hier nog eens naar gekeken en de eerste zin aangevuld om aan te geven in Wie wij geloven en waar wij voor staan in de traditie van de christelijke kerk van alle eeuwen. Wij leggen deze tekst ter vaststelling voor aan de kerkenraad en hopen op een inhoudelijke bespreking, ook met de colleges/commissies, omdat dit het uitgangspunt zal zijn voor het toekomstige reilen en zeilen van onze gemeente. De voorgestelde tekst luidt als volgt:  

De Gereformeerde kerk van Loenen aan de Vecht vormt een gemeenschap, die gelooft in Jezus Christus als Zoon van God en Redder van de wereld. Vanuit dit geloof wil zij leven tot eer van God en tot heil van de wereld.

Zij wil een gastvrije gemeente zijn, waar ieder lid en iedere belangstellende gekend en nodig is en waarvan de leden met elkaar het geloof zoeken en ervaren.

Zij wil op eigentijdse wijze getuigen van Gods liefde voor de wereld.

Zij is betrokken bij mensen in de knel en bij de strijd tegen onrecht in de directe omgeving en wereldwijd.

Zij maakt deel uit van een brede christelijke traditie, en zoekt samenwerking met andere kerken.”  

Met deze visie willen wij uitdrukking geven aan onze relatie met God, de gemeenteleden en onze broeders en zusters van andere kerkgenootschappen (dichtbij en ver weg).

Het beleid van onze gemeente voor de komende jaren wil een praktische invulling zijn van deze visie en wordt hieronder verder uitgewerkt.  

3.  Eredienst


Doel: De gemeente komt samen op de zondagen en de kerkelijke feest- en gedenkdagen met als doel het lezen van de Heilige Schrift en het verkondigen van het Evangelie, bediening van de doop en viering van het avondmaal, dienst van lofzang en gebed en dienst van barmhartigheid en gerechtigheid.  

Huidige situatie: eenmaal per zondag en op de christelijke feestdagen wordt een ochtenddienst gehouden. Eenmaal in de twee maanden wordt het avondmaal gevierd. Met de Hervormde Gemeente en Vecht & Angstel Kerk worden jaarlijks enkele gezamenlijke kerkdiensten gehouden.

Gezocht wordt naar een predikant voor 50%, maar de mogelijkheid ligt open voor samenwerking met een andere gemeente om een predikant te beroepen voor 100%. De parttime aanstelling betekent ook dat de predikant voor een deel van het aantal zondagen in de diensten kan voorgaan. Als regel geldt dat hij 18 zondagen per jaar voorgaat in Loenen. Daarbij komen nog de christelijke feestdagen. De preekvoorziening wordt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad verzorgd door een preekregelaar die inmiddels veel ervaring heeft opgedaan.  

De gemeentezang wordt begeleid door diverse organisten.

De kerkenraad heeft op 22-05-2006 vastgesteld dat kinderen en jongeren na een zorgvuldige procedure mogen deelnemen aan het heilig avondmaal. De kerkorde biedt de gemeenten de vrijheid kinderen/jongeren aan het avondmaal toe te laten. In dergelijke gevallen zal de kerkenraad in overleg met de predikant de ouders van het minderjarige dooplid voorlichten over het deelnemen van kinderen/jongeren aan het avondmaal en over de betekenis van de viering van de maaltijd van de Heer in de gemeente.

Commissies die betrokken zijn bij de eredienst:  

 • De liturgiecommissie. Taak: in overleg met de predikant – die op die dagen voorgaat – samenstellen van de liturgie voor bijzondere diensten op de startzondag en christelijke feestdagen De mogelijkheid bestaat om rondom de Christelijke feestdagen Vespers te organiseren. De Stille week wordt in samenwerking met de plaatselijke kerken gevierd
 • De bloemencommissie. Taken: verzorgen van een wekelijks bloemstuk in de kerk, dat na afloop van de dienst bij één van de gemeenteleden wordt bezorgd en het aanbieden van een bloemetje bij speciale gelegenheden van gemeenteleden (geboorte, huwelijk, jubileum)

 

Beleidsvoornemens:  

 • Voor de zondagen en christelijke feestdagen, waarop onze eigen predikant niet voorgaat, worden gastpredikanten gezocht. Aan hen wordt per brief een orde van dienst gestuurd. 
 • De kerkenraad bezint zich ieder jaar op de invulling van de Stille week voor de komende jaren  met het oog op het vaststellen van het preekrooster.
 • De kerkenraad stimuleert het gebruik van extra instrumenten naast het orgel en van liederen uit andere bundels dan het Liedboek voor de Kerken. Het Nieuwe Liedboek is inmiddels standaard geworden Ook kan gedacht worden aan het inschakelen van een ad hoc cantorij.
 • De kerkenraad bezint zich op de orde/liturgie die bij de viering van het Heilig Avondmaal wordt gebruikt. Bij een geschikte gelegenheid wordt onder leiding van de predikant een voorlichting gegeven en een gedachtewisseling gehouden over de betekenis van het Heilig Avondmaal, mede met het oog op de jongeren in onze gemeente die nog geen belijdenis van hun geloof hebben afgelegd.
 • De kerkenraad streeft naar een minimale bezetting van drie vaste organisten en twee invallers voor noodgevallen.

 

 4.  Pastoraat

Doel: Omzien naar elkaar als leden van de gemeente van Christus met als doel om samen in het licht van het Evangelie een weg te zoeken in uiteenlopende geloofs- en levensvragen.  

Het pastoraat kent de volgende aspecten:  

 • onderling pastoraat (“vermaant en vertroost elkaar”);  
 • pastoraat als gemeenteopbouw (bezoekwerk);  
 • pastoraat als hulpverlening aan het individuele gemeentelid, dat in een bijzondere situatie verkeert, zoals ziekte, rouw, maatschappelijke of geloofscrisis (crisispastoraat).  

 

Huidige situatie: Het pastoraat is de eerste verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Daarnaast dragen de gemeenteleden naar eigen mogelijkheden hun steentje bij in het onderlinge pastoraat. Afspraak is dat alle leden minimaal eenmaal per jaar worden bezocht. Ter ondersteuning van de taken van de ouderlingen is een team bezoekmedewerk(st)ers samengesteld, die gezamenlijk de pastorale commissie vormen. De commissie komt in de  regel tweemaal per jaar bijeen om ervaringen uit te wisselen en elkaar te bemoedigen. De  ouderling die hiervoor is aangewezen, zorgt voor begeleiding, ondersteuning en toerusting van de pastorale commissie.

Het bezoekwerk wordt in eerste instantie uitgevoerd door de bezoekmedewerk(st) ers. Zij functioneren als de contactpersoon tussen de kerkenraad en de gemeenteleden, waarbij het vooral gaat om het omzien naar elkaar. In de praktijk liggen de gesprekken tussen bezoekmedewerk(st)er en het gemeentelid op het sociale vlak en minder op het geestelijke vlak. Op verzoek van een gemeentelid kan het contact door een ouderling of de predikant worden voortgezet. Een essentiële activiteit in het kader van het pastoraat is het ziekenbezoek, vooral bij langdurig en ernstig zieke gemeenteleden en de bewoners in ‘t Kampje. De diakenen regelen op verzoek het vervoer van gemeenteleden, die slecht ter been zijn, naar de kerkdiensten.

 

Helaas is een deel van onze gemeente niet erg betrokken bij het werk van de kerk. Deze zogenaamde ‘randkerkelijken’ zijn een zorg voor de kerkenraad. In het verleden is wel geprobeerd deze leden meer bij de kerk te betrekken, bijvoorbeeld door het organiseren van laagdrempelige diensten, maar deze hebben niet veel effect gehad.

Een ander punt van zorg is de jeugd tussen 12 en 25 jaar. Vooral vanaf de leeftijd van 16 jaar zijn er – behalve de gezamenlijke belijdeniscatechisatie met de Hervormde gemeente – weinig mogelijkheden voor deze jongeren om elkaar in kerkelijk verband te ontmoeten en daardoor met elkaar in gesprek te zijn over geloofs- en levensvragen.


Beleidsvoornemens:  

 • De kerkenraad bezint zich op de mogelijkheid om de bezoekmedewerk(st)ers en de gemeenteleden beter toe te rusten op het onderlinge pastoraat.  
 • De kerkenraad zoekt naar mogelijkheden om in overleg met ‘randkerkelijken’ te bezien wat wij als kerkelijke gemeente voor hen kunnen betekenen.  
 • De onderlinge betrokkenheid van gemeenteleden kan vergroot worden door de namen van zieke gemeenteleden, die dat willen, te vermelden bij de mededelingen.
 • Met de eventueel in te stellen commissie vorming en toerusting (zie onder punt 5) bezint de kerkenraad zich op het creëren van een  mogelijkheid om jongeren die min of meer hebben afgehaakt met elkaar in gesprek te brengen, liefst in interkerkelijk verband omdat de jongeren elkaar kennen van de basisschool.  

 

P.S.: Zie ook de beleidsvoornemens onder ‘vorming en toerusting.  

 

5.  Vorming en toerusting

Doel: Het doel van vorming en toerusting is dat we als gemeente groeien in geloof. Dit kan zowel in de breedte als in de diepte. Het gaat om voeding vanuit de Bijbel en de Christelijke traditie. Het geloofsgesprek heeft hierbij een belangrijke functie, het bevordert de verdieping, maar zeker ook de onderlinge gemeenschap en de opbouw van de gemeente.  

Uitgangspunt: de kerkenraad schept de voorwaarden en stimuleert de gemeente in deze geloofsgroei.  

Trefwoorden zijn: geloofsverdieping, verbinding met geloofsvragen leeftijd gericht, samenwerking met andere gemeenten in Loenen, opbouw van de eigen gemeente,  laagdrempelig /goede inhoud, vraag gestuurde/aanbodgericht.

Huidige situatie: ten aanzien van de vorming en toerusting van gemeenteleden vinden de volgende activiteiten plaats:

 • de catechese, die gezamenlijk met de Hervormde Gemeente en de Vecht & Angstel Kerk wordt georganiseerd. 
 • huiskringen, die gezamenlijk met de Hervormde Gemeente zijn opgezet en in gezamenlijkheid worden georganiseerd.   

Catechese, huiskringen en cursussen zijn gericht op gemeenteopbouw en geloofsverdieping.  


 Beleidsvoornemens:  

 • De samenwerking met de Hervormde Gemeente en de Vecht & Angstel Kerk op het gebied van de catechese wordt voortgezet. De jongeren kennen elkaar van school en zo wordt de band in de gesprekken versterkt.  
 • De huiskringen lopen in belangstelling terug. Het grootste deel van de deelnemers is afkomstig uit de Hervormde Gemeente. Vraag is of we dit initiatief in onze gemeente meer leven kunnen inblazen, of dat we moeten berusten in deze status quo?  
 • Uit de discussie op de kerkenraad naar aanleiding van de huiskringen blijkt dat er ook behoefte is aan kortlopende cursussen binnen de gemeente: 3 à 4 avonden. Onderwerpen zouden kunnen zijn: fundamenten van het Christelijk geloof, gebed, diaconaat (Micha-cursus), ethiek. Dit zou dan als een cyclus om de 4 of 5 jaar herhaald kunnen worden, met steeds een actuele insteek.
 • Voor zoekers (meer naar buiten gericht) kunnen we (in samenwerking met andere gemeenten in Loenen) ook denken aan Alpha-cursus, Youth-Alpha, Marriage-Course, en activiteiten geïnitieerd door de Raad van Kerken  

 

6.  Missionaire en diaconale arbeid

Doel: De gemeente is in haar missionaire opdracht gericht op getuigenis en dienst aan hen die het Evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn, opdat ook zij delen in het heil van Jezus Christus; haar diaconale roeping vervult zij in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.  

Huidige situatie: Belangrijke activiteiten die wij in het kader van de missionaire opdracht uitvoeren, is samenwerking in de interkerkelijke vakantiebijbelweek, die elk jaar in de zomervakanties wordt georganiseerd voor kinderen tot circa 12 jaar en de interkerkelijke kerstzangdienst. De diaconie participeert in het HiP (Hulp in Praktijk), een interkerkelijke telefonische hulpdienst.

Aanbevolen wordt in de komende periode meer aandacht te gaan schenken aan onze missionaire opdracht, bijvoorbeeld door in samenwerking met andere kerkelijke gemeenschappen in onze woonplaats te zoeken naar mogelijkheden om mensen die van kerk en geloof zijn vervreemd opnieuw met het geloof in Jezus Christus in aanraking te brengen.  

Op het terrein van getuigenis en dienst is in onze gemeente werkzaam: het college van diakenen en de ZWO-commissie. Eerstgenoemde richt zich voornamelijk op activiteiten binnen Nederland, de ZWO-commissie meer op activiteiten en ondersteuning in het buitenland.

De taken van de diakenen zijn omschreven in de kerkorde. In onze situatie treden zij daarnaast beurtelings op als welkomst-ambtsdragers voor de aanvang van de kerkdiensten en regelen zij op verzoek het vervoer van leden, die slecht ter been zijn, van en naar de kerk.  

De ZWO-commissie heeft onder meer de volgende taken:  

 • informeren van de gemeenteleden via het kerkblad over het missionaire, diaconale en oecumenische werk van de kerk.
 • organiseren van de zondagen voor het werelddiaconaat (februari en oktober) en  
 • participeren in het gevangenispastoraat in Nieuwersluis.  

 

Beleidsvoornemens:  

 • Bezien of in samenwerking met de andere kerkelijke gemeenschappen in Loenen mogelijkheden gevonden kunnen worden om mensen die van kerk en geloof zijn vervreemd opnieuw met het christelijk geloof in aanraking te brengen. Bijvoorbeeld door het aanbieden van laagdrempelige cursussen over het christelijk geloof, bijvoorbeeld een Alpha-cursus.  
 • Vanuit de Protestantse Kerk is er bewust aandacht voor de missionaire roeping van de gemeente. Er is de laatste jaren veel bezinningsmateriaal beschikbaar gekomen, o.a. door twee missionaire rondes. Dit nodigt uit om ook in onze eigen gemeente na te denken over onze identiteit, onze kracht en mogelijkheden om de boodschap van het Evangelie uit te dragen. Hiervoor kan eventueel ook een gemeenteadviseur van de Protestantse Kerk worden ingeschakeld.  

 

 7.  Samenwerking met andere kerken

Doel: In de kerkorde staat dat de gemeente als opdracht heeft bij de vervulling van haar missionaire, diaconale en pastorale roeping samenwerking te zoeken met andere kerkelijke gemeenschappen ter plaatse.  

Huidige situatie:

 • Met de Hervormde gemeente en Vecht & Angstel Kerk wordt samengewerkt op het gebied van: de catechese, de huiskringen, de interkerkelijke kerstzangdienst en andere gezamenlijke diensten. 
 • Verder participeert onze kerkelijke gemeente in de Raad van Kerken Loenen/Vreeland en in het interkerkelijk samenwerkingsverband, dat elk jaar in de zomervakanties de vakantiebijbelweek voor kinderen tot circa 12 jaar organiseert.  


Beleidsvoornemen:  

Als bij onderdeel 6.  


8.  Ondersteunende activiteiten

a. Vrijwilligersbeleid

Het leven en werken van een kerkelijke gemeente wordt gedragen door zoveel mogelijk actieve leden. Ieder lid heeft bepaalde gaven. Het beleid van de kerkenraad is erop gericht zoveel mogelijk gemeenteleden bij de activiteiten te betrekken, zodat de onderlinge betrokkenheid wordt gestimuleerd. Wij willen met de beschikbare menskracht en middelen in alle bescheidenheid en verscheidenheid proberen gemeente van de Heer te zijn.  

Beleidsvoornemen:  

Vacatures in kerkenraad, colleges en commissies worden via het kerkblad  en de mededelingen tijdens de dienst bekend gemaakt, opdat ieder lid de gelegenheid krijgt hierop te reageren.  

b. Beheer van gebouwen en financiën

De verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente zijn toevertrouwd aan twee colleges:  

 • het college van diakenen zorgt voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard.
 • het college van kerkrentmeesters zorgt voor de overige vermogensrechtelijke aangelegenheden.  

De beide colleges stemmen hun beleid af op het beleid van de kerkenraad.  

 

College van Kerkrentmeesters

De kerk bezit de volgende gebouwen:  

 • het kerkgebouw (Dorpsstraat 11, 3632 AP) en  
 • de voormalige pastorie (Koningin Julianaweg 44, 3632 EG)  

De inkomsten van de kerk bestaan uit vrijwillige bijdragen van de leden, rente op de reserve en verhuur van de voormalige pastorie. Ook in Loenen heeft de economische crisis toegeslagen. De laatste jaren is er telkens een tekort op de lopende begroting.  Dit wordt veroorzaakt door lage rente op deposito`s en bankrekeningen, geleidelijk teruglopend aantal leden, waarvan de inkomsten ook gedaald is. Deze ontwikkelingen zijn een zorg voor de kerkenraad.


Beleidsvoornemens en maatregelen:  

Verspreidingsrisico.

Om te voorkomen dat bij faillissementen de kerk hierin meegesleurd wordt, hebben wij de reserves zoveel mogelijk onder de verschillende banken verspreid en daardoor het risico van kapitaalverlies tot een minimum beperkt.  

Genereren extra inkomsten:

 • Burgerhuwelijk:  Er is inmiddels vergunning verleend aan de  kerk als locatie voor het burgerlijk huwelijk.
 • Begrafenissen: De kerk en consistorie worden verhuurd aan niet leden ten bate van uitvaartdiensten.  
 • Consistorie: De consistorie wordt zo nu en dan verhuurd als vergaderruimte.  

Inmiddels is hiervan een aantal keren gebruik gemaakt. 

Ook zijn er besprekingen met ondernemers om de consistorie te verhuren als vergader, presentatie en/of les ruimte.  

Andere kerkelijke instanties:  Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om het kerkgebouw te verhuren aan andere kerkelijke instanties. 

 

Kosten verlagende maatregelen:

Onderhoudscontract:  Een lange termijn contract (voor 10 jaar) is afgesloten met een schildersbedrijf voor zowel het kerkgebouw incl. consistorie als voor de voormalige pastorie. Niet alleen hebben we nu een vaste onderhoud prijs voor lange termijn, maar tevens is een maximaal onderhoud van het schilderwerk daardoor verzekerd.  

Kosterteam: Het kosterschap tijdens de kerkdiensten wordt waargenomen door een team van vrijwilligers, die bij toerbeurt een kerkdienst voor hun rekening nemen.   

Schoonmaakteam: Het kerkgebouw en consistorie worden schoongehouden door een team van vrijwilligers, die dit bij toerbeurt doen.   

Reparaties aan Kerkgebouw en consistorie:  Wij verkeren in de gelukkige omstandigheid dat verschillende vaklieden zich in onze gemeente bevinden. Zolang zij dit nog kunnen en willen maakt de gemeente dankbaar gebruik van deze professionele mensen en zijn hen dan ook zeer erkentelijk voor hun ambachtelijke vrijwillige bijdragen.  


c. Contactblad

Het kerkblad ‘Ons Kontakt’ wordt verzorgd door twee gemeenteleden en verschijnt tienmaal per jaar. Er zijn twee dubbelnummers: juni/juli en december/januari. Het maandelijks verschijnen van het kerkblad houdt in: verzamelen en schrijven van kopij, het redigeren ervan en het persklaar maken. Deze taak is toevertrouwd aan de redactie. Het blad wordt gedrukt door Hans Stuart van de Vecht & Angstel Kerk.  De verspreiding van ‘Ons Kontakt’ wordt verzorgd door een aantal gemeenteleden, terwijl een  aantal exemplaren per post wordt verzonden. De kosten voor het vervaardigen van het kerkblad worden bestreden uit de algemene middelen van de kerk.  

Beleidsvoornemen:  

De bestaande activiteiten worden voortgezet.  
Aldus vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad.

Dhr. F. Flantua, preses                     Mevr. W. Kroon-Kroon, scriba


BELEIDSPLAN DIACONIE

Beleidsplan Diaconie Gereformeerde Kerk  Loenen aan de Vecht  (2019-2023)

Wat verstaan wij onder diaconaat ? 

In de kerkorde en ordinanties van de Protestantse Kerk in Nederland is in ordinantie 8, artikel 3, onderdeel 3 onder andere aangegeven dat de diaconale zorg zich uit in de dienst van de barmhartigheid en gerechtigheid in de wereld.

Een prachtig voorbeeld van barmhartigheid is de gelijkenis die Jezus vertelt over de barmhartige Samaritaan, een naaste worden voor degene die hulp nodig heeft. Met andere woorden het betrachten van onderling dienstbetoon, het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan wie dat nodig hebben. Diakenen moeten opstaan tegen onrecht en dit alles door ons dienstbaar op te stellen. Ook is het onze taak aandacht te geven en de zorg voor het behoud van de schepping te stimuleren.

Onze diaconale arbeid doen wij in onze gemeente en daarbuiten. Het is belangrijk dat ook gemeenteleden zich bewust zijn van hun diaconale opdracht.

Economisch gezien worden de tijden slechter. Er is sprake van een wereldwijde financiële crisis met daarnaast de zogenaamde Eurocrisis. De overheid moet bezuinigen en (sociale) voorzieningen worden steeds minder. Er zijn bijvoorbeeld ontwikkelingen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning om op een andere manier zorg te verlenen. Het komt er op neer om meer naar elkaar om te zien en daarmee minder te vergoeden en dus lagere kosten voor de overheid. Een logische gevolgtrekking zou kunnen zijn dat de diaconie meer en meer te maken krijgt met hulpvragen.

Het streven is dat kerken te Loenen aan de Vecht  meer samen gaan optrekken in het projectmatig geven van hulp. Dit komt vooral samen in de Diaconale Commissie van de Raad van Kerken .

Realisatie.

Onderstaand willen we inventariseren wat we allemaal doen en kunnen we bestaande activiteiten evalueren. Zo kan je tot de conclusie komen of we teveel focussen op een bepaald gebied of dat een onevenredig groot bedrag gaat naar een activiteit waar een andere verdeling wenselijk is.

Hierbij is een onderscheid aangebracht in activiteiten die wij doen, in:

 • Diaconaat in de eigen gemeente,
 • Diaconaat ten behoeve van de samenleving/regio,
 • Diaconaat wereldwijd.

 

Bestemming vrijwillige giften en collecte gelden

De diaconie ontvangt een beperkt bedrag aan giften voor de diaconale arbeid en zending, meestal van gemeenteleden. Deze bedragen worden doorgestort aan Kerken in Actie, ter verwezenlijking van haar diaconale- en zendingsdoelstellingen.

Met betrekking tot de bestemming van de collecten en de giften gedurende een jaar, is de diaconie betrokken bij de totstandkoming van het collecterooster van de kerk. Jaarlijks ontvangt de penningmeester van de kerk een collecterooster van de PKN, waarin een groot deel van de collectes reeds is voorgesteld. We volgen de meeste doelen op de data zoals hierin opgenomen. De PKN hanteert hierin haar verdeelwijze zoals zij dit zorgvuldig vaststelt. Daarnaast houden we een aantal collectemomenten over die nog niet van te voren in gevuld zijn en die toegewezen worden aan de diaconie of de Kerk. We hebben geen vaste richtlijn hoe we de collecteopbrengsten van de diaconie verdelen, dit is afhankelijk van de hulpvraag die, vanwege rampen en andere onvoorziene omstandigheden, in een jaar ontstaat. Bij een aanvraag kan het voorkomen dat een groot deel van onze bestedingsruimte daaraan wordt gedoneerd in een bepaald jaar. Het kan ook zijn dat in een jaar geen geld gedoneerd wordt aan doelen buiten de door de PKN voorgestelde diaconale collectes. De donaties worden binnen de diaconie vastgesteld, naast de jaarlijkse boekencontrole door de kascommissie verstrekt de diaconie hierover geen openheid naar buiten met name in verband met de privacy van betrokkenen.   

Niet financiële activiteiten diaconie                           

Naast de financiële ondersteuning bieden wij ook in andere vormen ondersteuning, zoals dat kan zijn:

Diaconaat in de eigen gemeente:

 • Het bezoek van ouderen (70+) in de gemeente in de periode tussen Sinterklaas en kerst, waarbij we een luisterend oor zijn en tegelijkertijd bijvoorbeeld een bijbels dagboekje voor het volgende jaar overhandigen.  
 • We coördineren het vervoer naar de kerk die op zondag onze kerk willen bezoeken en die zelf geen mogelijkheid hebben om zelfstandig te komen.
 • Het verzorgen van een Gedachtenisdienst bij het einde van het kerkelijk jaar, waarin we de mensen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen gedenken en nabestaanden hiervoor uitnodigen.
 • Binnen de kerk, de kerkenraad en de diaconie proberen we elkaar te bemoedigen en te ondersteunen, met elkaar mee te leven in vreugde en verdriet en elkaar tot voorbeeld te zijn in ons geloof en navolging van Jezus Christus.


Diaconaat ten behoeve van de samenleving/regio:

 • Door de gezamenlijke diaconieën/charitas in de gemeente Stichtse Vecht wordt jaarlijks een werkconferentie georganiseerd. Hierbij zijn tevens ouderenorganisaties en de gemeentelijke WMO bij betrokken. Als onderwerp voor 2014 stond het veranderende beleid van de gemeentes op het gebied van de WMO centraal en de rol die kerken hierbij kunnen vervullen bij de leemtes die hierdoor ontstaan. Voor 2015 is het vluchtelingenvraagstuk binnen de gemeentes het centrale aandachtspunt.
 • Als hulpvragen worden aangedragen dan worden deze besproken en waar nodig actie ondernomen.
 • We verwelkomen op zondagen de mensen die onze kerkdiensten bezoeken bij de ingang van de kerk.
 • Het beschikbaar stellen van onze consistorie voor organisaties die een charitatief doel nastreven.
 • Het op verzoek deelnemen of ondersteunen van werkgroepen, zoals de werkgroep Nieuwersluis en ad hoc acties.

 

Diaconaat wereldwijd:     

Binnen onze kerk zijn diverse gemeenteleden actief of hebben initiatieven ontplooid voor wereldwijde goede doelen met een karakter dat diaconaal georiënteerd is. In de diensten wordt hier dan extra aandacht aan besteed. Als voorbeeld noemen we de actie “Geef om Gambia”, waar Karin de Rooij al jaren een voorbeeld voor ons is. Het afgelopen jaar hebben we gedoneerd aan een project, waar Rhodé Schoenmakers in Zuid-Afrika in het kader van haar studie vrijwilligerswerk heeft gedaan. Met onze collecteopbrengst zijn daarvoor rolstoelen gekocht. Verder hebben we dit jaar ook ondersteund Stichting HoPe Peru van Frits Overbeek. En het waterfilterproject van ds. Buitenhuis. Er kunnen ook projecten aangedragen worden door gemeente leden.

De zondagse diensten in verband met dankdag en biddag hebben meestal een karakter waarbij onze aandacht op het wereldwijde diaconaat is gericht.