Gereformeerde Kerk

Loenen aan de Vecht

ANBI College van Kerkrentmeesters


De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen).

Onze kerk behoort tot de Protestantse Kerk Nederland  (PKN) en heeft een ANBI status.


Gegevens Gereformeerde Kerk Loenen aan de Vecht (ANBI)  

A. Algemene gegevens


Naam ANBI:

Gereformeerde Kerk te Loenen aan de Vecht

Telefoonnummer (facultatief)

0294  - 233144 (scriba)

RSIN 

KVK

824121351

76410617

Website

www.gereformeerdekerkloenen.nl

E-mail

wkroonk@gmail.com (scriba)

Adres

Dorpsstraat 11

Postcode

3632 AP

Plaats

Loenen aan de Vecht 

Postadres

van Henegouwelaan 15

Postcode

3632 BE

Plaats

Loenen aan de vecht


De Gereformeerde kerk te Loenen aan de Vecht is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland .

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Gereformeerde kerk te Loenen aan de Vecht.


B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken .(Ordinantie 11, art. 6-9)

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  • De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
  • Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
  • Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen 1 t.m. IV van de kerkorde van de Protestanse Kerk "de roeping van kerk en gemeente"


D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de protestantse kerk in Nederland kunt u vinden via de link:  beleidsplan ,(zoeken op beleidsplan 2021-2025 "de toekomst open tegemoet".

Het beleidsplan van onze gemeente is via een aparte link op onze website te raadplegen (via ANBI en Beleid).        


E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland    

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.


Baten en Lasten kerkelijke gemeente


Gereformeerde Kerk te Loenen aan de Vecht

College van Kerkrentmeester - Jaarrekening 2023

begroting

2024

rekening

2023

rekening

2022

Baten

Opbrengsten uit bezittingen

1.600

4.726

976

Bijdragen kerkleden

26.255

34.742

32.688

Subsidies en overige bijdragen van derden

0

0

0

Incidentele baten, onttrekking bestemmingsreserve

20.000

20.000

35.000

Totaal Baten

47.855

59.468

68.664

Lasten

Besteding Pastoraat (Predikant en kerkelijk werkers)

58.185

55.970

53.244

Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

3.100

2.368

2.643

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

3.250

2.785

2.924

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

16750

11.082

20.363

Salarissen (koster, organist e.d.)

1.700

1.595

1.359

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

5.160

4.801

5.891

Lasten overige eigendommen en inventarissen

500

81

958

Incidentele lasten, toevoegingen bestemmingsreserves

7.900

4.440

4.892

Totaal Lasten

96.545

83.122

92.274

Resultaat (baten - lasten)

-48.690

-23.654

-23.610

 

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. De kolom begroting geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het begrotingsjaar. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. Een uitzondering hierop is het kerkgebouw, de verwachting is dat er extra onderhoudswerkzaamheden nodig zijn.


H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Toelichting:

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via Ons Kontakt gevraagd gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren (een vorm van -Actie Kerkbalans-).

Onze kerkelijke gemeente heeft geen enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen en of begraafplaatsen. Wel heeft zij geldmiddelen,  een deel ervan geoormerkt aan verschillende specifieke bestemmingen. De opbrengsten van het vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Ons kerkgebouw is geen monumentaal pand maar kent wel de status van "Dorpsgezicht" (gemeente bepalend).

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
In het verslagjaar 2023 is gebruik gemaakt van een voorziening voor pastoraat.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Tevens dragen wij bij aan evangelisatie binnen Loenen a/d Vecht 

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

De incidentele uitgaven omvat alle overige kosten, niet regulier, o.a. jubileum 100 jaar Gereformeerde Kerk, jubilarissen; bekostiging extern advies.