Gereformeerde Kerk

Loenen aan de VechtWelkom

Liturgie  - zondag 13 juni 2021 

 

 Mee- & Terugluisteren: Kerkdienstgemist.nl
Als u hierna het eerste tab-blad weer aanklikt, kunt u op deze pagina de liturgie blijven volgen.


         

  


Voorganger ds P.A. Pronk

  

Met medewerking van:

Ouderling van dienst   Myriam van Vliet
Techniek                     Corrie Bootsma / Frits Overbeek
Organist                      Gert de Lange
Zanggroep                  Aantal gemeenteleden


Mededelingen zondag 13 juni 2021

Goedemorgen, gemeente.  fijn dat u met ons meeluistert en meekijkt, of op een later tijdstip met ons verbonden bent.


Vandaag gaat onze eigen ds. Pieter Pronk voor en vieren wij het Heilig Avondmaal.
Aan het orgel zit dhr. Gert de Lange.
De techniek wordt verzorgd door Corrie Bootsma 
Mijn naam is Myriam v. Vliet, ik ben uw ouderling van dienst.

Zondag 20 juni gaat ds. Pieter Pronk voor. 

Als u graag de dienst van volgende week zondag, 20 juni, bij wilt wonen kunt u zich opgeven bij Harrie van der Laan, tel.06 531 541 38. Graag voor vrijdag 18 juni 18.00 uur.

Bloemen uit de kerk gaan naar mevrouw R. Griffioen-Esser
Een extra bos bloemen wordt gebracht bij Jeany en Piet Strijland. Zij zijn 15 juni 55 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd.

Uw collectegeld wordt vandaag besteed aan PKN. missionair werk, dorpskerkenbeweging.
Achter in de kerk staat een schaal waar u bij het verlaten van de kerk uw bijdragen in kunt doen. Natuurlijk kunt u ook nog steeds uw collectebijdragen overmaken per bank.

Nu er versoepelingen doorgevoerd worden, gaan we na de zegen allen meezingen met lied 425, vers 1 en 2.

Ook dankzij de versoepelingen start ds. Pieter Pronk weer met zijn koffieochtend bij de kerk. Dit is nu op de donderdagmorgen. De eerste keer zal zijn donderdag 17 juni a.s. van 10.00 tot 12.00 uur.

Indien u tips, op- of aanmerkingen heeft over de getoonde camerabeelden tijdens de dienst, kunt u dit melden bij de scriba, Wilma Kroon. Haar adres staat achter op ons kerkblad.

Namens de kerkenraad wens ik u een mooi moment van samen verbonden zijn.

Liturgie - zondag 13 juni 2021

Orgelspel

Woord van welkom 

Intochtslied: Lied 107: 1 

1.Gods goedheid houdt ons staande
zolang de wereld staat!
Houd dan de lofzang gaande
voor God die leven laat.
Al wie door Hem bevrijd
uit ongastvrije streken,
naar huis wordt heengeleid,
zal van zijn liefde spreken.

Stil gebed
Bemoediging en groet
Lied 936: 1, 2 en 3 

1.Luister naar de wind, die een lied van liefde zingt:
‘kom zoals je bent, met je treurend hart, mijn kind,
en ik zal jou verlossen,
dat je vrede vindt.

2.Houd je vast aan mij, als je eenzaam bent en klein
en wees niet bezorgd, ik zal altijd bij je zijn.
Ik geef je overwinning
over dood en pijn’.

3.Jezus, U bent Heer, en ik ben uw zwakke kind.
Maar U geeft mij kracht als de vijand mij weer vindt.
O bron van eeuwig leven,
U die mij bemint.

Kyriegebed
Glorialied: Lied 910: 1 en 2 

1.Soms groet een licht van vreugde
de christen als hij zingt:
de Heer is ’t die met vleugels
van liefde hem omringt.
Loopt alles ons ook tegen,
Hij zal ons ’t goede doen,
Hij geeft na donkere regen
een mild en klaar seizoen.

2.Goddank, wij overdenken
’t geheim van onze Heer,
het heil dat Hij wil schenken,
dat nieuw is altijd weer.
Bevrijd van onze zorgen
begroeten wij de dag
en vrezen niet de morgen,
wat hij ook brengen mag.

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Handelingen 9: 1-9 
 Saulus geroepen
91Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. Hij ging naar de hogepriester 2met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te geven voor de synagogen in Damascus, opdat hij de aanhangers van de Weg die hij daar zou aantreffen, mannen zowel als vrouwen, gevangen kon nemen en kon meevoeren naar Jeruzalem. 3
Toen hij onderweg was en Damascus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. 4Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen: ‘Saul, Saul, waarom vervolg je mij?’ 5Hij vroeg: ‘Wie bent u, Heer?’ Het antwoord was: ‘Ik ben Jezus, die jij vervolgt. 6Maar sta nu op en ga de stad in, daar zal je gezegd worden wat je moet doen.’ 7De mannen die met Saulus meereisden, stonden sprakeloos; ze hoorden de stem wel, maar zagen niemand. 8Saulus kwam overeind, en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niets zien. Zijn metgezellen pakten hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. 9Drie dagen lang bleef hij blind en at en dronk hij niet.

Lied 941: 1  
1.Waarom moest ik uw stem verstaan?
Waarom, Heer, moet ik tot U gaan
zo ongewende paden?
Waarom bracht Gij / die onrust mij
in ’t bloed is dat genade?

Schriftlezing: Handelingen 9: 10-20
10In Damascus woonde een leerling die Ananias heette. In een visioen zei de Heer tegen hem: ‘Ananias!’ Hij antwoordde: ‘Ik luister, Heer.’ 11Daarop zei de Heer: ‘Ga naar de Rechte Straat en vraag daar in het huis van Judas naar iemand uit Tarsus die Saulus heet. Hij is aan het bidden, 12en hij heeft in een visioen gezien hoe een man die Ananias heet, binnenkomt en hem de handen oplegt om hem weer te laten zien.’ 13Ananias antwoordde: ‘Heer, van veel kanten heb ik gehoord over deze man en over al het kwaad dat hij uw heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan. 14Bovendien heeft hij toestemming van de hogepriesters om hier iedereen die uw naam aanroept in de boeien te slaan.’ 15Maar de Heer zei: ‘Ga, want hij is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder alle volken en heersers en onder al de Israëlieten. 16Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam.’ 17Ananias vertrok en ging naar het huis, waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei: ‘Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die aan u verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de heilige Geest.’ 18Meteen was het alsof er schellen van Saulus’ ogen vielen; hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen, 19en nadat hij gegeten had, kwam hij weer op krachten.
Hij bleef enkele dagen bij de leerlingen in Damascus 20en ging onmiddellijk in de synagogen verkondigen dat Jezus de Zoon van God is. 

Lied 941: 4
4.Spreek Gij dan in mijn hart en zeg,
dat het zo goed is, dat die weg
ook door uw Zoon gegaan is,
en dat uw land / naar alle kant
niet ver bij mij vandaan is.


Verkondiging

Orgelspel

Lied 834 (3 verzen) 

1.Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

2.Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3.Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Dankgebed en voorbeden (3x beantwoordt met Lied 368j )
Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk!

en stil gebed
Heilig Avondmaal (eigen liturgie)

Jubileum van Stichting HoPe - Frits Overbeek
kijk mee

Slotlied: Lied 939: 1 en 3 

1.Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leidt mij uw hand. U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

3.Van eerste kreet tot laatste zucht
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.

Wegzending en zegen

Lied 425
-  (gezongen met hele gemeente)
1.Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.


Orgelspel

 

 


Adres:

Dorpsstraat 11 
3632 AP  Loenen aan de Vecht 

RouteContact gegevens:

Kerkenraad en adressen