Gereformeerde Kerk

Loenen aan de Vecht

WELKOM


 


25 november 2022: De Gedachtenis van dhr A. Vrij  is te volgen op

kerkdienstgemist.nl


De liturgie is te downloaden door te klikken op Liturgie


-----------------------------------------------------Zondag 27 november 2022 1e ADVENT


De dienst is te volgen op                    Kerkdienstgemist.nl

Voorganger: Ds. G. Speelman, Breukelen
Voorbereiding

Woord van welkom, mededelingen
Goedemorgen, gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Fijn dat u met ons meeluistert en meekijkt, of op een later tijdstip met ons verbonden bent.

Vandaag is het eerste Advent en gaat ds. G. Speelman uit Breukelen voor.
Aan het orgel zit  Lieuwe Visscher
Diaken is Monique Leurs
De techniek wordt verzorgd door Jan Landstra
Mijn naam is Wilma Kroon, ik ben uw ouderling van dienst.

Volgende week zondag 4 december gaat ds. A.W. Aarnoutse uit Breukelen voor.

De bloemen van vandaag gaan met hartelijke groet en bemoediging naar Geke de Jong

Uw collectegeld wordt vandaag besteed aan KIA werelddiaconaat, Colombia
U kunt  uw collectebijdragen natuurlijk ook overmaken per bank.

Na de dienst wordt u allen hartelijk uitgenodigd voor een kopje koffie of thee in de consistorie.

Namens de kerkenraad wens ik u een mooi moment van samen verbonden zijn.

Kaarsen worden aangestoken!

Intochtpsalm, staande gezongen:Psalm 122: 1, 2 en 3
1.Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: ‘Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!’
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

2.Hoe zijn de stammen opgegaan!

Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de Heer verkoor,
hier, waar uw heilige muren staan!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
naar ’s Heren woord, om zijn naams ere!
Zo is het Israël gezegd:
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren!

3.Bid heil toe aan dit Vredesoord:

dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten!
Om al mijn broeders binnen u,
om ’s Heren tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten.

Stil gebed

Bemoediging en groet:

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
De Heer zij met u
ook met u zij de Heer
Amen

Drempelgebed :
Eeuwige onze God
wij die U nooit hebben gezien
zie ons hier staan
Wij die van U hebben gehoord
hoor gij ons aan
Uw naam is dat u mensen helpt
wees onze hulp
en dat U alles hebt gemaakt
maak alles nieuw
en dat U ons bij name kent
leer ons u kennen
Die Bron van leven wordt genoemd
doe ons weer leven
die hebt gezegd: Ik zal er zijn
wees hier aanwezig

Smeekgebed

Lied 281: 1-6

1.Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!

2.Wanneer het donker ons verrast,

houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison!

3.Verschijn ons als de dageraad,

Gij, zon die ons te wachten staat:
Kyrie eleison!

4.Gij roept ons met een nieuwe naam

uit dit genadeloos bestaan:
Kyrie eleison!

5.Dat ieder die zich tot U wendt

de gloed van uw genade kent.
Kyrie eleison!

6.De zon straalt van uw aangezicht

en zet ons leven in uw licht.
Amen. Halleluja!

Dienst van het woord

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezingen
1. 2 Sam. 11: 14-27

14De volgende morgen schreef David Joab een brief, die hij aan Uria meegaf. 15In de brief stond: ‘Stel Uria op waar het hevigst wordt gevochten en geef hem geen rugdekking, opdat hij wordt getroffen en sneuvelt.’ 16Joab onderzocht waar de verdediging het sterkst was, en stelde Uria juist daar op. 17De verdedigers van de stad deden een uitval naar Joab. Er vielen slachtoffers onder de soldaten van David, en ook Uria vond de dood. 18Joab liet aan David verslag uitbrengen van de strijd 19en beval de bode: ‘Als je de koning het hele verloop van de strijd hebt verteld, 20en als hij dan woedend aan je vraagt: “Waarom hebben jullie je zo dicht bij de stad gewaagd? Jullie konden toch weten dat ze vanaf de muur zouden schieten! 21Zijn jullie soms vergeten hoe Abimelech, de zoon van Jerubbeset, in Tebes aan zijn einde is gekomen? Een vrouw heeft toen vanaf de stadsmuur een maalsteen op zijn hoofd gegooid, zodat hij stierf. Waarom hebben jullie je dan zo dicht bij de muur gewaagd?”, dan moet je zeggen: “Ook uw bevelhebber Uria is omgekomen.”’;
22De bode ging naar David en vertelde hem alles wat Joab hem had opgedragen. 23Hij zei tegen David: ‘Onze tegenstanders waren sterker dan wij en deden een uitval naar ons. We dreven ze terug tot voor de poort, 24maar toen namen de boogschutters ons vanaf de muur onder schot en sneuvelden er soldaten van de koning. Ook uw bevelhebber Uria is omgekomen.’ 25David droeg de bode op om tegen Joab te zeggen: ‘U moet er maar niet te slecht over oordelen; de oorlog eist nu eenmaal zijn tol. Houd moed! Heropen de aanval op de stad en maak haar met de grond gelijk.’
26De vrouw van Uria kreeg bericht dat haar man was gesneuveld, en ze treurde om haar echtgenoot. 27Toen de rouwtijd voorbij was, nam David haar bij zich aan het hof. Zij werd zijn vrouw en baarde hem een zoon.
In de ogen van de HEER was het wel degelijk slecht wat David had gedaan.

2. 2 Sa. 12: 24, 25
24 David troostte zijn vrouw Batseba. Hij sliep met haar en ze kreeg een zoon, die hij Salomo noemde. De HEER had het kind lief 25en gaf het bij monde van de profeet Natan de naam Jedidja

Psalm 51: 1
1.Ontferm u God, ontferm u, hoor mijn klacht,
ik roep tot U, vergeef, vergeef mijn zonden.
Herstel mijn hart, zie, hoe het is geschonden.
Door eigen schuld verzink ik in de nacht.
Wees mij nabij naar uw barmhartigheid,
reinig mij door uw diepe mededogen.
Om al mijn kwaad kwelt zich mijn hart en schreit,
mijn zonden staan mij dagelijks voor ogen.

3. Mattheus 1: 6
6 Isaï verwekte David, de koning.
David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria

Lied 738: 1, 3
1.Kom zing het lied van Eva,
de bron vol levenskracht,
en zing het lied van Sara
die moeder wordt en lacht
en zing het lied van Hanna
die God bestormt met haar gebed
en zing omdat Maria
Gods woord ter wereld brengt.

3.Kom zing het lied van Tamar

die opkomt voor haar recht
en zing het lied van Rachab
en haar geloofsgevecht
en zing met Ruth uit Moab:
in uw gemeente ben ik thuis,
en zing ook van Batseba
die meebouwt aan Gods huis.

Verkondiging

Intermezzo Orgel

Dienst van het antwoord

Lied 437: 1, 4,6
1.Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer,
daal, Heiland, uit uw hemel neer.
Ruk open, rijt ze uit het slot,
de hemeldeuren, Zoon van God.

4.Waar blijft Gij toch, o ’s werelds troost,

die wij verbeiden onverpoosd?
O daal toch uit uw hoog paleis
in ons verloren paradijs.

6.Wij zijn hier in zo grote nood,

wij leven allen naar de dood.
O kom, en voer met sterke hand
ons weer terug in ’t vaderland.

Collecte: KIA werelddiaconaat Colombia

uw bijdragen kan ook via de betalende bankrekeningen
van de Diaconie of de Kerk of door de QRcode te scannenCollecte

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Slotlied 324: 1, 2 en 3
1.Wat vrolijk over U geschreven staat:
dat Gij zijt de gloed van al wat leeft,
de ziel die vonkt of als een brand uitslaat,
de adembron die ons te drinken geeft –

2.wat vurig staat geschreven: dat Gij komt

‘redden wat verloren is’, dat woord,
dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort,
‘Ik zal er zijn’, zonsopgang, nieuw verbond –

3.dat hoge woord, geschreven wit op zwart,

trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd,
beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart.
Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt.

Wegzending en zegen met een gezongen AMEN.