Gereformeerde Kerk

Loenen aan de Vecht

 Welkom

Liturgie 23 mei 2020 

Voorganger: mevr. K. Smit-van den Berg

Organist: Lieuwe Visscher

Voorafgaande dienst: orgelmuziekOpening dienst door ouderling en mededelingen

Hartelijk welkom iedereen die nu meeluistert of op een later tijdstip naar de opnamen van deze dienst luistert.


U bent verbonden met de aangepaste viering van zondag 24 mei van de Gereformeerde Kerk van Loenen aan de Vecht.
Vandaag wordt deze dienst opgenomen en uitgezonden vanuit de kerk.
Een kerk die voornamelijk erg leeg is, alleen de vier hoognodige personen zijn aanwezig.

Mijn naam is Myriam van Vliet en ik mag uw ouderling van dienst zijn.

Uw voorganger vandaag is mw. K. Smit-van den Berg uit Braambrugge.
De muzikale begeleiding is in handen van Lieuwe Visscher
De techniek wordt verzorgd door Herman Bijleveld 

Wij zijn heel blij te kunnen melden dat onze predikant Pieter Pronk weer voldoende hersteld is en op zondag 31 mei en ook op 1e Pinksterdag, weer bij ons kan voorgaan.

Deze week zijn de bloemen bezorgd bij dhr. Schipper, hij was 23 mei jarig,
24 mei bij mevr. Petrovic voor haar verjaardag en 29 mei zijn de bloemen voor de jarige 
dhr. Strijland. 

Allen nog van harte gefeliciteerd, of alvast gefeliciteerd.

Voor het overmaken van uw bijdragen voor de collecte verwijs ik u naar het kerkblad.
Namens de kerkenraad wens ik u een mooi moment van samen verbonden zijn.

Korte begroeting door voorganger en aankondiging Intochtslied

Lied HemelHoog  216: 1 en 2 
(Kroon Hem met gouden kroon)


1 Kroon Hem met gouden kroon,
het Lam op zijne troon!
Hoor, hoe het hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak, mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in all’ eeuwigheên,
die ’t heil voor u verwierf.

2 Kroon Hem, der liefde Heer!
Aanschouw Hem, hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen ’t gans heelal
wat Hij voor ’t mensdom deed.
De eng’len om Gods troon,
all’ overheid en macht,
zij buigen dienend zich terneer
voor zulk een wond’re pracht.

Stil gebed

Votum en groet

Gebed

Nieuwe Liedboek 663: 1


1 Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

Schriftlezing Lucas 24: 46-53

Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’ Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden.Nieuwe Liedboek 663: 2

2 Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

Overdenking

Lied HemelHoog 460 via You Tube
https://youtu.be/_s0ETsS7tSg

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Gebed
Lied Nieuwe Liedboek 666: 1 en 2
(De Heer is opgetogen)


1 De Heer is opgetogen.
Hij steeg boven ons uit.
Wij staan met onze ogen
voor een beslagen ruit.
Daarop heeft Hij geschreven:
Ik laat je niet alleen.
Een glimlach van zijn vrede
valt door die woorden heen

2 De Heer is in de wolken,
onttrokken aan ons oog.
Maar Hij heeft alle volken
zijn koninkrijk beloofd.
Al blijft Hij nu verborgen
in teken en in taal,
straks, op de nieuwe morgen,
zien wij Hem allemaal.

Zegen