Gereformeerde Kerk

Loenen aan de VechtWelkom

Liturgie  - zondag 11 april 2021


Mee- & Terugluisteren: Kerkdienstgemist.nl
Als u hierna het eerste tab-blad weer aanklikt, kunt u op deze pagina de liturgie blijven volgen.


  Voorganger mevr. K. Smit - vd Berg, Baambrugge
Woord van welkom door ouderling van dienst dhr. Fred Flantua.

Mededelingen zondag 11 april 2021

Goedemorgen, gemeente.  

Welkom in deze online dienst en fijn dat u met ons meeluistert, of op een later tijdstip met ons verbonden bent. 
Vandaag gaat mw. K. Smit uit Baambrugge voor.
Aan het orgel zit Pieter Kaars.
De techniek wordt verzorgd door Ton Boerema.
 
Volgende week zondag, 18 april, gaat pastor W.F. Flantua voor.

Bloemen gaan met hartelijke felicitaties voor zijn verjaardag op 16 april naar dhr. Wim Grim.

Uw collectegeld is voor Stichting HoPe NL (project van de eigen diaconie)
Stichting HoPe bestaat dit jaar 30 jaar! Dit kan natuurlijk niet uitbundig gevierd worden, maar misschien is dit wel een reden om iets extra’s te doneren.

Namens de kerkenraad wens ik u een mooi moment van samen verbonden zijn.


Liturgie - Zondag 11 april 2021

Intochtspsalm 116: 1 en 4
1.God heb ik lief, want die getrouwe Heer
 
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

4.O God, mijn God, die van de dood mij redt,
mijn tranen afwist! Voor het oog des Heren
mag ik weer vrij in ’s levens land verkeren,
geen steen die stoot waar ik mijn voeten zet.

Klein Gloria

Stil gebed

Bemoediging en Groet


Drempelgebed

Lied 630: 1

1.Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lent' ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wond'ren om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.

Inleiding op de dienst

Gebed

Lied 626: 1,3,4 en 6 

1.Ik zoek mijn Heer, het graf is leeg,
de lente bloeit maar antwoordt niet.
Er is geen troost voor mijn verdriet:
de Heer is weg!

3.Daar komt een man. De hovenier!
– mijn ogen zijn van tranen blind –
‘Wijs mij de plaats, waar ik Hem vind.
Hij is niet hier.’

4.‘Maria!’ zegt Hij, en terstond,
ik zag Hem niet, maar aan zijn stem,
dezelfde steeds, herkend' ik Hem,
toen Hij mij vond.

6.Ik ben er niet voor u alleen,
mijn and're broeders zijn er nog,
reeds vaar ik op tot God omhoog.
Ga! Zeg het hun!’


Leefregel

Schriftlezing Johannes 20: 11-18 (NBV)

Lied 623: 1, 3 en 4

1.O hart, spring op vol vreugde,
want dit is ongehoord:
God heeft de dood beteugeld,
zijn grote dag breekt door!
Mijn Heer was weggebracht
naar wat ons allen wacht,
waar ieder mensenkind
zijn laatste rustplaats vindt.

3.Hij heeft het graf verlaten:
een nieuwe Adam lacht.
De vijand heeft, verslagen,
zijn prooi bij Hem gebracht:
nu spreidt de hel zijn buit
voor Christus' voeten uit
en legt zijn wapens neer.
De zege is de Heer!

4.Helder staat mij voor ogen,

dit vrolijke toneel.
Wat ook nog dreigen moge,
geen angst wordt mij te veel.
Niets dat de moed beneemt,
en mij de schat ontvreemdt
die ik in Christus vind:
ik ben door Hem bemind!

Preek

Intermezzo

Hemelhoog 424 : Hij kent je naam 

via Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=3sMDV-vEtMg


Een machtig Maker
formeerde mijn hart.
Hij nam voor de tijd begon
mijn leven in zijn hand.

Hij kent mijn naam,
Hij weet zelfs wat ik denk.
Hij ziet mijn stil verdriet
en hoort mij als ik roep.

Ik heb een Vader,
Hij noemt mij zijn kind.
Hij laat mij nooit alleen,
waarheen ik ook zal gaan.

Hij kent mijn naam,
Hij weet zelfs wat ik denk.
Hij ziet mijn stil verdriet
en hoort mij als ik roep.

Hij kent je naam,
Hij weet zelfs wat je denkt.
Hij ziet jouw stil verdriet
en luistert als je roept.

En luistert als je roept.


Dankgebed en voorbede

Slotlied 643: 1, 2, 5 en 9

1.Zing nu de Heer! Hij zag ons aan,
maakte de nacht tot morgen.
Hij die ons riep in ’s Vaders naam,
heeft ons bevrijd van zorgen.

2.Diep in de donkere aarde ging
’t lichaam van onze Here
om als het woord der opstanding
levend terug te keren.

5.Zing nu de Heer! Hij is getrouw.
Ook als wij niet meer hopen,
bloeien aan dorens van de rouw
lachend de rozen open.

9.Jubel, want die in aarde lag,
zit op de troon verheven!
Jubel, want elke blijde dag
is ons zijn woord tot leven!


Zegen en gezongen AMEN

 

Orgelspel

 

 


Adres:

Dorpsstraat 11 
3632 AP  Loenen aan de Vecht 

RouteContact gegevens:

Kerkenraad en adressen