Gereformeerde Kerk

Loenen aan de VechtWelkom

Gastendienst, gezamenlijke dienst d.d. 1-08-2021 

Kerkdienst live uitgezonden : Kerkdienstgemist.nl
Als u hierna het eerste tab-blad weer aanklikt, kunt u op deze pagina de liturgie blijven volgen. 

Dienst van zondag 25 juli 2021

 

    

  


Voorganger Ds. N. van Tellingen, Rhenen
Met medewerking van:

Ouderling van dienst   Willem van Tellingen
Diaken van dienst       Hannie Boerema
Techniek                     Ton Boerema
Organist                      Jaap Haarman
Koster                         Piet Strijland

Mededelingen zondag 25 juli 2021

Goedemorgen, gemeente. Hartelijk welkom hier in de kerk en  fijn dat u met ons meeluistert en meekijkt, of op een later tijdstip met ons verbonden bent.

Vandaag gaat ds. N. v. Tellingen uit Rhenen voor.
Aan het orgel zit dhr. J. Haarman
De techniek wordt verzorgd door Ton Boerema 
Mijn naam is Willem v. Tellingen, ik ben uw ouderling van dienst.

Zondag 1 augustus is er een gezamenlijke dienst; een  gastheerdienst . 
Deze dienst wordt georganiseerd door de V.&A. kerk.
Voorganger is ds. Henk v. Veen.
De muziek zal verzorgd worden door de muziekgroep van de V. & A. kerk.
Als het weer het toelaat wordt de dienst in de openlucht gehouden in het “geitenweitje”  bij de fam. v. Lindenberg.
Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de grote kerk.
Aanvang is 11.00 uur !!
Tijdens deze dienst wordt de dochter van Ruben en Evelien Bosch gedoopt.
Er is animatie en oppas voor de kinderen.
Na afloop is er koffie en eten.
U hoeft zich niet op te geven voor deze dienst. Iedereen is welkom

Bloemen uit de kerk gaan met hartelijke groet naar Piet Spijker.

Vrijdag 30 juli arriveert om 15.45 uur de Pride Pelgrimage in onze kerk.
Er wordt een kleine dienst gehouden. Als u dat wilt, mag u bij deze dienst aanwezig zijn.
In de nieuwsbrief van vorige week heeft u hierover kunnen lezen 

Uw collectegeld wordt vandaag besteed aan het eigen diaconaat.
Achter in de kerk staat een schaal waar u bij het verlaten van de kerk uw bijdragen in kunt doen. Natuurlijk kunt u ook nog steeds uw collectebijdragen overmaken per bank.


De kerkenraad vraagt u vriendelijk doch dringend om de 1 ½ m. afstand te houden. Niet alleen bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk, maar ook in de bank. Als u geen één-huishouding bent met diegene die naast u zit in de bank, graag ruimte tussen u in.
De corona besmettingen lopen in een razend tempo op en daar willen wij niet aan meedoen.

Namens de kerkenraad wens ik u een mooi moment van samen verbonden zijn.

Liturgie - zondag 25 juli 2021


Orgelspel

Welkom 
Intochtslied: Lied 275: 1,2 en 5  
1.Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.

2.Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

5.Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.

Stil gebed - Bemoediging  en  Groet

Gebed van toenadering en inkeer

Gloria: Ps 118 geciteerd uit Vijftig Psalmen

Zingen : Lied 118 : 1 en 10

1.Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die de Heer vreest, laat het horen:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.

10.De Heer is God, zijn gunst verheugde
ons oog en hart met vrolijk licht.
Nu worde ’t offer onzer vreugde
op zijn altaren aangericht.
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen,
o God, U roemen wijd en zijd.
Laat aller lof ten hemel rijzen:
Gods liefde duurt in eeuwigheid.

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing: Lucas 15 : 11- 32

11Vervolgens zei hij: ‘Iemand had twee zonen. 12De jongste van hen zei tegen zijn vader: “Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb.” De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. 13Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte. 14Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood, en begon hij gebrek te lijden. 15Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. 16Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. 17Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van de honger. 18Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: “Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, 19ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden; behandel mij als een van uw dagloners.” 20Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader.Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. 21“Vader,” zei zijn zoon tegen hem, “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden.” 22Maar de vader zei tegen zijn knechten: “Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. 23Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, 24want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.” En ze begonnen feest te vieren.25De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. 26Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. 27De knecht zei tegen hem: “Uw broer is thuisgekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen.” 28Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. 29Hij zei tegen zijn vader: “Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. 30Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht.” 31Zijn vader zei tegen hem: “Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou. 32Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden.”’

Zingen: Lied 130 : 1 en 2
1.Uit diepten van ellende
roep ik tot U, o Heer.
Gij kunt verlossing zenden,
ik werp voor U mij neer.
O laat uw oor zich neigen
tot mij, tot mijn gebed.
Laat mij gehoor verkrijgen,
red mij, o Here red!

2.Zoudt Gij indachtig wezen
al wat een mens misdeed,
wie zou nog kunnen leven
in al zijn angst en leed?
Maar Gij wilt ons vergeven,
Gij scheldt de schulden kwijt,
opdat wij zouden vrezen
uw goedertierenheid.

Overdenking: Thuiskomen
Thema Thuiskomen
Een veel voorkomend motief in de Bijbel is thuiskomen. Dat staat in deze dienst ook centraal, en dan gericht op meerdere aspecten daarvan. 

Muzikaal  moment

Zingen: Lied 23c : 1, 2 en 5

1.Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom -
en niets dat mij ontbreekt.

2.Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.

5.Uw trouw en goedheid volgen mij,
uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis
zo lang ik leven mag.

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: Lied 150a : 1 en 4

1.Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.

4.Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

Zegen en gezongen AMEN

Collecte: Eigen Diaconie

Orgelspel

 

 

 

Adres:

Dorpsstraat 11 
3632 AP  Loenen aan de Vecht 

RouteContact gegevens:

Kerkenraad en adressen