Gereformeerde Kerk

Loenen aan de Vecht

WELKOM 

De dienst is te volgen op kerkdienstgemist.nl
Voorganger: Ds. E.J. van Katwijk, Nederhorst den Berg


MEDEDELINGEN  zondag  14 augustus 2022

Goedemorgen, gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. 

Fijn dat u met ons meeluistert en meekijkt, of op een later tijdstip met ons verbonden bent.

Vandaag gaat ds. E.J. v. Katwijk uit Nederhorst Den Berg voor.  
Aan het orgel zit  Corrie Bootsma
Diaken is Monique Leurs
De techniek wordt verzorgd door Jan Landstra
Mijn naam is Harrie van der Laan, ik ben uw ouderling van dienst.

Volgende week zondag 21 augustus is er een openluchtdienst in het weiland van de
Fam. van Lindenberg, Straatweg 169. Deze dienst is ter afsluiting van de VBW en begint om 10.00 uur.
Voorgangers zijn ds. Pieter Pronk en ds. Harm-Luite Kooij.
Na de dienst is er koffie met iets lekkers, zelf gemaakt.
U bent van harte welkom.

U heeft vast en zeker in het kerkblad gelezen dat wij zaterdag 27 augustus 2022 een bbq organiseren voor u allen, hier op het kerkplein. Aanvang 16.00 uur.
Het enige wat u mee hoeft te brengen is uw eigen bord en bestek en een goed humeur.

De bloemen van vandaag gaan met nog de hartelijke felicitaties voor zijn verjaardag gisteren, naar dhr. Vrij.

Uw collectegeld wordt vandaag besteed aan Kia zending Egypte.
U kunt  uw collectebijdragen natuurlijk ook overmaken per bank.

Na de dienst wordt u allen hartelijk uitgenodigd voor een kopje koffie of thee in de consistorie.  

Namens de kerkenraad wens ik u een mooi moment van samen verbonden zijn.

Kaarsen worden aangestoken!


Woord van welkom voorganger

Intochtslied, staande gezongen: lied 215: 1, 2, en 3
1.Ontwaak, o mens, de dag breekt aan,
die u Gods liefde doet verstaan
als nieuw, nu gij door slaap en nacht
weer ’t leven vindt, verstand en kracht.

2.Rondom wie bidden dag aan dag

zijn wond´ren, die geen oog ooit zag,
een nieuw geloof, een nieuwe hoop,
een nieuwe kracht door ’s Geestes doop.

3.Al wat geliefd is en vertrouwd,

het wordt voor wie Gods licht aanschouwt
met glans en heerlijkheid verguld,
want het bestaat in Gods geduld.

Klein Gloria
Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Stil gebed

Bemoediging en groet:

voorg.:  Onze hulp is in de naam van de Heer
allen :  die hemel en aarde gemaakt heeft
voorg.:  De Heer zij met u
allen :  ook met u zij de Heer
voorg.:  Amen

Drempelgebed/smeekgebed telkens afgesloten met
de laatste regel van lied 558

Kyrie eleison.

Loflied: lied 215, 4 en 7
4.Wie van zich afziet naar God toe,
loopt in het licht en wordt niet moe.
Het schijnsel van de hemel gaat
over de dag van vroeg tot laat.

7.Maak in uw liefde ons, Heer, bereid

voor licht en vrede in eeuwigheid!
En dat ons leven iedere dag
als ons gebed U loven mag.

De leerleefregel

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de Heilige Geest

Profetenlezing: Jesaja 65, vers 17 t/m 25

17Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Wat er vroeger was raakt in vergetelheid,
het komt niemand ooit nog voor de geest.
18Verheug je voor altijd en jubel om wat Ik schep.
Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad
en schenk haar bevolking vreugde.
19Dan zal Ik over Jeruzalem jubelen
en me verheugen over mijn volk.
Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord.
20Geen zuigeling zal daar meer zijn
die slechts enkele dagen leeft,
geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit;
want een kind zal pas sterven als honderdjarige,
en wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt.
21Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen,
wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten;
22in wat zij bouwen zal geen ander wonen,
van wat zij planten zal geen ander eten.
Want de jaren van mijn volk
zullen zijn als de jaren van een boom;
mijn uitverkorenen zullen zelf genieten
van het werk van hun handen.
23Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten
en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot.
Zij zullen, met heel hun nageslacht,
een volk zijn dat door de HEER is gezegend.
24Ik zal hun antwoorden nog voor ze Mij roepen,
Ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken.

25Wolf en lam zullen samen weiden,
een leeuw eet stro, net als een rund,
en een slang zal zich voeden met stof.
Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil
op heel mijn heilige berg – zegt de HEER.

Lied: 766: 1, 2, en 3
1.Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen,
een nieuwe aarde ontstond
om het geheim des levens te beseffen,
niet meer in zee gegrond.
Ik zag een stad verblindend naderkomen,
een middelpunt van feest,
Jeruzalem, zoals het in Gods dromen
vanouds moet zijn geweest.

2.Jeruzalem is als een bruid getreden

voor God in wit en goud
en in haar heldere ogen staat een vrede,
door niemand ooit aanschouwd.
Een stem roept in het rond: nu gaat beginnen
de koninklijke tijd,
de koning zal de koningin beminnen
die Hem is toegewijd.

3.De koning die zijn troon heeft in den hoge,

houdt bij de mensen hof
en alle tranen zal Hij van hun ogen
afwissen tot zijn lof.
Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen,
nergens verdriet meer zijn,
de eerste dingen werden uitgewezen,
voorbij ging alle pijn.

Evangelielezing: Lucas 18, vers 18 t/m 27
18Een hooggeplaatst persoon vroeg hem: ‘Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ 19Jezus antwoordde: ‘Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed, behalve God. 20U kent de geboden: pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en uw moeder.’ 21De man zei: ‘Aan dat alles heb ik me sinds mijn jeugd gehouden.’ 22Toen Jezus dat hoorde, zei Hij: ‘Nog één ding ontbreekt u. Verkoop alles wat u hebt en verdeel de opbrengst onder de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg Mij!’ 23Toen de man dat hoorde, werd hij diepbedroefd. Hij was namelijk zeer rijk. 24Toen Jezus zag dat de man zo bedroefd werd, zei Hij: ‘Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan. 25Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.’ 26Daarop zeiden zijn toehoorders: ‘Wie kan er dan nog gered worden?’ 27Jezus zei: ‘Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.’

Lied: lied 837, 1 en 3
1.Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen:
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd –
Meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.

3.Heer, als ons denken U ontkent,

kan ons de leegte benauwen.
Als onze hand uw schepping schendt,
wilt U ons dan nog vertrouwen?
Twijfel of hoogmoed, onverstand –
neem ons, uw mensen, bij de hand.
Laat ons uw schoonheid aanschouwen.

Overdenking

Intermezzo Orgel

DIENST  VAN HET ANTWOORD

Lied: lied 841: 1, 2 , 3 en 4

1.Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd-uit;

2.geloof om veel te geven,

te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.

3.En wie zijn ziel niet prijsgeeft

maar vasthoudt tot het eind,
wie zijn bestaan niet kruisigt –
hoezeer hij levend schijnt,
hij gaat voorgoed verloren,
het leven dat hij koos
is tevergeefs geboren
en eindigt vruchteloos.

4.Maar wie zich door de hemel

laat helpen uit de droom,
die vindt de boom des levens,
de messiaanse boom
en als hij zich laat enten
hier in dit aardse dal,
dan rijpt hij in de lente
tot hij vruchtdragen zal.

Collecte  KIA Zending Egypte


Meer informatie te vinden onder: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2022-zending-egypte/
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en evt. Onze Vader


Slotlied:lied 418: 1, 2 en 3

1.God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

2.Niemand kan alleen,

Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer.

3.Vrede, vrede laat

Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

Zegen bevestigen met gezongen Amen.