Gereformeerde Kerk

Loenen aan de Vecht

Welkom  

Liturgie Zondag 18 oktober 2020Voorganger: ds. E.J. van Katwijk, Nederhorst den Berg

Organist: Corrie Bootsma, Loenen


Mee- & Terugluisteren: Kerkdienstgemist.nl

Als u hierna het eerste tab-blad weer aanklikt, kunt u op deze pagina de liturgie blijven volgen.Mededelingen zondag 18 oktober 2020.

Goedemorgen gemeente. 
Hartelijk welkom u hier in de kerk en iedereen die nu meeluistert 
of op een later tijdstip naar de opnamen van deze dienst luistert. 

Wij zijn nog steeds aan regels gebonden. 
Het kleine zanggroepje mag zingen, u hier in de kerk mag mee neuriën. 
Omdat er steeds meer besmettingen zijn vragen wij u (hebben wij u gevraagd) 
bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen. 
Tijdens de dienst mag u het mondkapje afdoen.

Uw voorganger vandaag is ds. E.J. v. Katwijk uit Ned. Den Berg
Muzikale begeleiding is in handen van Corrie Bootsma.

De techniek wordt verzorgd door Ton Boerema.
Mijn naam is Harrie van der Laan, ik mag uw ouderling van dienst zijn.

Volgende week gaat ds. J. Wolswinkel uit Amersfoort voor.
Als u de dienst van volgende week bij wilt wonen kunt u zich opgeven 
bij Jan Landstra.  Graag voor vrijdag 23 oktober 18.00 uur.

De bloemen van vandaag gaan namens de kerkenraad met hartelijke felicitaties 
nog voor haar verjaardag op 16 oktober jl. naar mevr. Trudie Spijker.

De gezamenlijke viering van het Heilig Avondmaal op 1 november in 
de grote kerk gaat niet door. 
Wij vieren wel het Heilig Avondmaal die morgen in onze eigen kerk. 
De kerkenraad heeft een manier bedacht waarop dit veilig kan. 
Voor u die niet naar de kerk kan of wil komen is er de mogelijkheid 
om het Heilig Avondmaal thuis bezorgd te krijgen. 
Ook voor deze dienst en het thuis bezorgen van het Heilig Avondmaal 
kunt u zich aanmelden bij Jan Landstra.
In een extra nieuwsbrief  wordt u uitgebreid op de hoogte gebracht.

De collecte van vandaag is voor Kerk in Aktie, Werelddiaconaat. 
Achterin de kerk staat een schaal waarin u uw bijdrage kunt deponeren. 
Er is na de dienst een korte presentatie van de bestemming van de collecte.

Namens de kerkenraad wens ik u een goede dienst en 
een mooi moment van samen verbonden zijn.

Liturgie Morgendienst 

Woord van welkom (door ouderling van dienst)

Intochtslied (staande gezongen): Lied 216: 1, 2 & 3
‘Dit is een morgen’

1. Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Stil gebed

Bemoediging en groet:


Voorganger :  Onze hulp is in de naam van de Heer
allen :             die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger :  De Heer zij met u
allen :             ook met u zij de Heer
Voorganger :  Amen

Kyriegebed

Glorialied: Lied 568a: ‘Ubi caritas et amor’

Ubi caritas et amor,
ubi caritas, Deus ibi est.

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Matteüs 22: 15 - 22 (NBV)

Nu trokken de farizeeën zich terug om zich erop te beraden hoe ze hem met een uitspraak in de val konden lokken. Ze stuurden enkele van hun leerlingen samen met een aantal Herodianen naar hem toe, met de vraag: ‘Meester, wij weten dat u oprecht bent en in alle oprechtheid onderricht geeft over de weg van God. We weten dat u zich aan niemand iets gelegen laat liggen, u kijkt immers niemand naar de ogen. Zeg ons daarom wat u vindt: is het toegestaan de keizer belasting te betalen of niet?’ Maar Jezus had hun boze opzet door en zei: ‘Waarom stelt u me op de proef, huichelaars? 

Laat me de belastingmunt zien.’ Ze reikten hem een denarie aan. Hij vroeg hun: ‘Van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift?’ 

Ze antwoordden: ‘Van de keizer.’ Daarop zei hij tegen hen: ‘Geef dan wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.’ Ze waren zeer verbaasd toen ze dit hoorden. Ze lieten hem staan en gingen weg.Zingen: Lied 756: 1 & 6
‘Laat komen , Heer, uw rijk’


1. Laat komen, Heer, uw rijk,
uw koninklijke dag,
toon ons uw majesteit,
Messias, uw gezag!

6. Wij bidden, Heer, sta op
en kom in heerlijkheid!
Op U staat onze hoop
die onze herder zijt!

Verkondiging

Orgelspel

Zingen: Lied 452: 1, 2 & 3
‘Als tussen licht en donker’


1. Als tussen licht en donker
de tijd zijn stroom versnelt,
zijn wij in U verzonken,
ons hart raakt niet ontsteld,
Gij leeft en houdt de wacht,
wij hebben niets te vrezen,
de slaap zal ons genezen.
Gij waakt de ganse nacht!

2. Die lange nacht, die winter
doorstaan wij met geduld;
wij leven ongehinderd,
de dagen zijn vervuld,
Gij hebt het woord volbracht,
dat feilloos staat geschreven
en keert niet ijdel weder.
Uw licht komt na de nacht!

3. O hemellichaam Jezus,
dat ieder mens verlicht,
wij staan in U te lezen,
Gij Zijt ons vergezicht.
De dageraad breekt aan,
uw komst is niet te keren,
wil ons de eenvoud leren,
leer ons uw toekomst aan!

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Slotlied (staande gezongen): Lied 416: 1, 2 & 4
‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Wegzending en zegen (gezongen Amen)

Adres:

Dorpsstraat 11 

3632 AP  Loenen aan de Vecht 

Route
Contact gegevens:

Kerkenraad en adressen