Gereformeerde Kerk

Loenen aan de Vecht

elkom

 De kerkdienst is te volgen op: kerkdienstgemist.nl/ 

 

 

Dienst Gereformeerde Kerk

Zondag Rogate Vandaag is het de vijfde zondag na Pasen, zondag Rogate. Rogate betekent: “vraagt!”. De naam is ontleend aan Johannes 16 waar Jezus de leerlingen opdraagt God te vragen. Traditioneel werd Johannes 16 op deze zondag gelezenVoorganger Ds. E.J. van Katwijk, Nederhorst den BergWoord van welkom

MEDEDELINGEN
Goedemorgen, gemeente, hartelijk welkom in deze dienst.
Fijn dat u met ons meeluistert en meekijkt, of op een later tijdstip met ons verbonden bent.

Vandaag gaat ds. E.J. v. Katwijk uit Nederhorst den Berg voor.
Aan het orgel zit Lieuwe Visscher
Diaken is Hannie Boerema.
De techniek wordt verzorgd door Ton Boerema
Mijn naam is Wilma Kroon, ik ben uw ouderling van dienst.

Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei, is een gezamenlijke dienst in de V&A kerk.
Aanvang 10.00 uur.

Volgende week zondag gaat ds. E. Jansen uit Mijdrecht voor.

De bloemen van vandaag gaan met de hartelijke felicitaties voor zijn verjaardag op 23 mei naar Henk Schipper.

Uw collectegeld wordt vandaag besteed aan PK Miss. Werk. Pioniersplekken Nederland.
U kunt  uw collectebijdragen natuurlijk ook overmaken per bank.
(NL58INGB0657410268 of uw eigen betalende bankrekening)

Na de dienst wordt u allen hartelijk uitgenodigd voor een kopje koffie of thee in de consistorie.

Namens de kerkenraad wens ik u een mooi moment van samen verbonden zijn.

Kaarsen worden aangestoken!

Intochtpsalm, staande gezongen: Psalm 66, vers 1 en 2

1.Breek, aarde, uit in jubelzangen,
Gods glorierijke naam ter eer.
Laat van alom Hem lof ontvangen.
Geducht zijn uwe daden, Heer.
Uw tegenstanders, diep gebogen,
aanvaarden veinzend uw beleid.
Heel de aarde moet uw naam verhogen,
psalmzingen uwe majesteit.

2.Kom, zie nu de geduchte werken

die God aan mensen heeft gedaan:
Hij stelde aan de wateren perken,
droogvoets zijn zij erdoor gegaan.
Laat zich ons hart in Hem verblijden:
God houdt de volken in het oog.
Zijn rijk is over alle tijden.
Gij trotsen, draag het hart niet hoog.

Klein Gloria
1.Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Stil gebed

Bemoediging en groet:

voorg.:  Onze hulp is in de naam van de Heer
allen :  die hemel en aarde gemaakt heeft
voorg.:  De Heer zij met u
allen :  ook met u zij de Heer
voorg.:  Amen

zingen: Psalm 66, vers 5
5.Ik kom met gaven in mijn handen.
Zie, tot uw tempel treedt uw knecht
en brengt U, Heer, de offeranden,
U in benauwdheid toegezegd.
Brandoffers wil ik U bereiden
en zoete geuren op doen gaan.
Ik wil U heel mijn leven wijden:
aanvaard het, neem mijn offer aan.

Drempelgebed / smeekgebed
Besloten met: Heer ontferm U en Loflied( Lied 299E)

1.Heer, ontferm u,
Heer, ontferm u,
Christus, ontferm u,
Christus, ontferm u,
Heer, ontferm u over ons,
Heer, ontferm u over ons.
Glorie, glorie aan God hoog in de hemel
en op aarde vrede voor mensen van zijn behagen.
Wij loven U, aanbidden U,
vereren en zegenen U.
Wij danken U om uw glorie!
Hemelse koning, God over allen,
Vader van mensen!
Jezus Messias, één met de Vader,
Lam van God,
die wegdraagt de zonden van heel onze wereld:
geef uw ontferming!
Heilig, heilig zijt Gij alleen Heer, Allerhoogste,
Jezus Messias, heilige Geest, glorie van God!
U alle eer, nu en altijd.
Amen, amen, amen.

De leerleefregel: Deuteronomium 30, vers 11 t/m 20

11De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik. 12Ze zijn niet in de hemel, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie stijgt voor ons op naar de hemel om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?” 13Ook zijn ze niet aan de overkant van de zee, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie steekt de zee voor ons over om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?” 14Nee, die geboden zijn heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart; u kunt ze volbrengen.15Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en tegenspoed, tussen leven en dood. 16Wanneer u zich houdt aan de geboden van de HEER, uw God, zoals ik ze u vandaag heb gegeven, door Hem lief te hebben, door de weg te volgen die Hij wijst, en zijn geboden, wetten en regels in acht te nemen, dan zult u in leven blijven en in aantal toenemen, en dan zal de HEER, uw God, u zegenen in het land dat u in bezit zult nemen. 17Maar als u Hem de rug toekeert en weigert te luisteren, als u zich ertoe laat verleiden neer te knielen voor andere goden en die te vereren, 18dan zeg ik u op voorhand dat u te gronde zult gaan. Dan zal u aan de overkant van de Jordaan, in het land dat u in bezit zult nemen, geen lang leven beschoren zijn. 19Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen, 20door de HEER, uw God, lief te hebben, Hem te gehoorzamen en Hem toegedaan te blijven. Dan zult u lang blijven wonen in het land dat Hij uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd.’


Dienst van het woord

Gebed om de Heilige Geest

Profetenlezing: Ezechiël 43, vers 1 t/m 12 (NBV)

De verschijning van de HEER keert terug in de tempel

 

1Toen nam de man mij mee naar de oostpoort. 2En daar, vanuit het oosten, zag ik de God van Israël in zijn majesteit verschijnen, met een geluid als het gebulder van de zee, en de aarde straalde ervan. 3Wat ik zag, leek op wat ik had gezien toen ik de verwoesting van de stad zag, en op wat ik had gezien bij het Kebarkanaal, en ik wierp me voorover op de grond. 4De stralende verschijning van de HEER ging door de oostpoort de tempel binnen. 5Toen hief een geest mij op en bracht me naar de binnenhof, en ik zag dat de tempel vol was van de majesteit van de HEER. 6Toen hoorde ik dat er vanuit de tempel tegen mij gesproken werd, terwijl de man naast mij stond: 7‘Mensenkind, dit is de plaats van mijn troon, de plaats waar Ik mijn voeten zet. Hier zal Ik voorgoed blijven wonen te midden van de Israëlieten. Het volk van Israël zal mijn heilige naam nooit meer ontwijden, zij noch hun koningen, niet met hun ontrouw en niet met de lijken van hun koningen in hun tombes. 8Ze plaatsten hun drempel naast mijn drempel en hun deurpost naast mijn deurpost, alleen een muur stond er tussen ons in, ze ontwijdden mijn heilige naam met hun gruwelijk gedrag en daarom heb Ik hen in mijn woede vernietigd. 9Maar vanaf nu zullen ze niet langer ontrouw zijn en de lijken van hun koningen ver van Mij houden, zodat Ik voorgoed bij hen kan wonen.10Mensenkind, vertel het volk van Israël over de tempel, zodat ze zich schamen over hun wandaden, en laat ze het model nameten. 11Als ze zich schamen over alles wat ze hebben gedaan, maak hen dan bekend met de indeling en het ontwerp van de tempel, met de uitgangen en de ingangen, kortom met de hele indeling, en met alle bepalingen en voorschriften. Schrijf alles voor hun ogen op, opdat zij het nauwgezet uitvoeren. 12Dit zijn de voorschriften voor de tempel; het hele gebied rondom de tempel boven op de berg is allerheiligst. Tot zover de voorschriften voor de tempel.’


Lied: Psalm 122

1.Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: ‘Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!’
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

2.Hoe zijn de stammen opgegaan!

Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de Heer verkoor,
hier, waar uw heilige muren staan!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
naar ’s Heren woord, om zijn naams ere!
Zo is het Israël gezegd:
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren!

3.Bid heil toe aan dit Vredesoord:

dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten!
Om al mijn broeders binnen u,
om ’s Heren tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten.

Evangelielezing: Johannes 2, vers 13 t/m 22 (NBV)
Jezus in de tempel

13Kort voor het Joodse pesachfeest reisde Jezus naar Jeruzalem. 14Daar trof Hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan, en de geldwisselaars die daar altijd zaten. 15Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit, met hun schapen en runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver 16en riep tegen de duivenverkopers: ‘Weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van mijn Vader!’ 17Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat: ‘De hartstocht voor uw huis zal Mij verteren.’ 18Maar de Joden vroegen: ‘Met welk teken kunt U bewijzen dat U dit mag doen?’ 19Jezus antwoordde hun: ‘Breek deze tempel maar af, en Ik zal hem in drie dagen weer op-bouwen.’ 20‘Zesenveertig jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd,’ zeiden de Joden, ‘en U wilt hem in drie dagen weer opbouwen?’ 21Maar Hij sprak over de tempel van zijn lichaam. 22Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat Hij dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift en alles wat Jezus gezegd had.


Lied: Jezus, ga ons voor (lied 835)
1.Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.

2.Valt de weg ons lang,

zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons trad,
is het rechte pad.

3.Krimpt ons angstig hart

onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.

4.In de woestenij,

Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan ’t eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd
in uw heerlijkheid. 


Verkondiging


Intermezzo Orgel

Dienst van het antwoord

Lied: Een mens te zijn op aarde (lied 807)

1.Een mens te zijn op aarde,
is eens voorgoed geboren zijn,
is levenslang geboortepijn.
Een mens te zijn op aarde
is leven van de wind.

2.De bomen hebben wortels

de bomen mogen stevig staan
maar mensen moeten verder gaan.
De bomen hebben wortels
maar mensen gaan voorbij.

3.De vossen hebben holen

de mensen weten heg noch steg
zijn altijd naar hun huis op weg.
De vossen hebben holen –
maar wie is onze weg?

4.De mensen hebben zorgen

het brood is duur, het lichaam zwaar,
en wij verslijten aan elkaar.
Wie kent de dag van morgen?
De dood komt lang verwacht.

5.Een mens te zijn op aarde

is pijnlijk begenadigd zijn
en zoeken, nooit verzadigd zijn,
is rusten in de aarde
als alles is volbracht.

6.Hoe zullen wij volbrengen

wat door de eeuwen duren moet;
een mens te zijn die sterven moet?
Wij branden van verlangen
tot alles is voltooid.

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en evt. Onze Vader

Collecte: PKN Missionair werk – pioniersplekken NL

Oog voor kinderen in pioniersplekken

 

Kenmerkend voor pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland is dat zij aansluiting zoeken bij de leefwereld van de bezoekers door het evangelie te delen op een manier die bij hen past. Zo hebben kinderen bij pioniersplek Het Badhuis in Zwijndrecht hun eigen plek.Slotlied: Geest van hierboven (lied 675)
1.Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

2.Wat kan ons schaden,

wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

Wegzending en zegen.