Gereformeerde Kerk

Loenen aan de VechtWelkom

Liturgie  - zondag 18 april 2021


Mee- & Terugluisteren: Kerkdienstgemist.nl
Als u hierna het eerste tab-blad weer aanklikt, kunt u op deze pagina de liturgie blijven volgen.


  Voorganger Pastor W.F. Flantua, Loenen a/d Vecht
Woord van welkom door ouderling van dienst mevrouw Wilma Kroon-Kroon

Mededelingen zondag 18 april 2021

Goedemorgen gemeente,  

Welkom in deze online dienst en fijn dat u met ons meeluistert, of op een later tijdstip met ons verbonden bent. 

Vandaag gaat pastor Fred Flantua voor.
Aan het orgel zit Corrie Bootsma.
De techniek wordt verzorgd door Ton Boerema.
Mijn naam is Wilma Kroon, ik ben uw ouderling van dienst.
 
Volgende week zondag, 25 april, gaat ds. Pieter Pronk  voor.
Bloemen gaan met de hartelijke felicitaties voor zijn verjaardag -gisteren- naar Ton Boerema. 

Uw collectegeld wordt vandaag besteed het orgelfonds

Namens de kerkenraad wens ik u een mooi moment van samen verbonden zijn.

Liturgie - Zondag 18 april 2021

Openingspsalm Lied 98 : 2 & 3
Ja, Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.

Laat heel de aarde een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.

Bemoediging en Groet 

Zingen: Lied 195

Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Verootmoedigingsgebed & Leefregels

Zingen: Lied 793 : 1 & 3

Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt
door uw hand elkaar gegeven,
door uw vinger aangeraakt.
Laat ons op uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet;
dat wij samen lachend lopen
in uw grote bruiloftsstoet.

Bron van liefde, licht en leven,
laat uw vreugde in ons zijn;
is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen
zó dat zelfs de dood niet scheidt;
niets kan liefde overwinnen –
liefde heeft de eeuwigheid.

Gebed om HG

Schriftlezing: Johannes 21: 15-24

Zingen: Opwekking 392 of Evang.LB 317

Mijn Jezus, ik hou van U
ik noem U mijn Vriend
Want U nam de straf op U
die ik had verdiend
De grote Verlosser
mijn Redder bent U
'k Heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu

Mijn Jezus, ik hou van U
want U hield van mij
Toen U aan het kruis hing
een wond in uw zij
Voor mij de genade
een doornenkroon voor U
'k Heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu

Overdenking


Muzikaal intermezzo

Zingen: Lied 912 : 1, 2, 5 & 6

Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw heilige Geest er woon’.

Neem ook mijne liefde, Heer,
’k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Dankgebed & Voorbede

Zingen: Lied 791 : 1, 2, 4 & 6 
Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin,
liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, –
daarop hebt Gij ons gebouwd.

Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf!

Zegen en gezongen AMEN
 

Orgelspel

 

 


Adres:

Dorpsstraat 11 
3632 AP  Loenen aan de Vecht 

RouteContact gegevens:

Kerkenraad en adressen