Gereformeerde Kerk

Loenen aan de Vecht

Liturgie Zondag 16 augustus


Voorganger: ds. P. Pronk, Amsterdam

Organist: Corrie Bootsma, Loenen


Mee- & Terugluisteren: Kerkdienstgemist.nl

Als u hierna het eerste tab-blad weer aanklikt, kunt u op deze pagina de liturgie blijven volgen.


Mededelingen zondag 16 augustus 2020

Hartelijk welkom iedereen die nu meeluistert of op een later tijdstip naar de opnamen van deze dienst luistert.

U bent verbonden met de aangepaste viering van zondag 16 augustus vanuit onze Gereformeerde kerk in Loenen aan de Vecht.

Uw voorganger is onze eigen predikant Pieter Pronk.
Mijn naam is Wilma Kroon, ik mag uw ouderling van dienst zijn.


Muzikale begeleiding is in handen van Corrie Bootsma.
De techniek wordt verzorgd door Ton Boerema.

Tijdens onze vakantie was er een bericht ingesproken met het verzoek dat nog mee te nemen in de nieuwsbrief. Dat is dus niet gelukt, vandaar dat ik het nu op deze manier aan u laat weten;
Trudie Spijker wil graag iedereen bedanken voor de lieve kaartjes die zij mocht ontvangen. 
Zij waardeert het zeer dat er aan haar gedacht wordt.

Deze week gaan de bloemen met heel veel dank voor haar ijver en inzet naar Corrie Bootsma.

Voor het overmaken van uw bijdragen voor de collecte verwijs ik u naar het kerkblad.

Namens de kerkenraad wens ik u een mooi moment van samen verbonden zijn.


Liturgie

Voorbereiding

Woord van welkom

Intochtslied: Lied 793: 1 en 3

1 Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt
door uw hand elkaar gegeven,
door uw vinger aangeraakt.
Laat ons op uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet;
dat wij samen lachend lopen
in uw grote bruiloftsstoet.

3 Bron van liefde, licht en leven,
laat uw vreugde in ons zijn;
is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen
zo dat zelfs de dood niet scheidt;
niets kan liefde overwinnen —
liefde heeft de eeuwigheid.

Klein Gloria

Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Stil gebed

Bemoediging en groet:


Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: De Heer zij met u
allen: ook met u zij de Heer
Voorganger: Amen

Zingen: Lied 280: 1 en 5

1 De vreugde voert ons naar dit huis
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

5 Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

Kyriëgebeden, 3x beantwoord met Lied 301g
Kyrie eleison, eleison.


Glorialied: Lied 705: 1 en 3

1 Ere zij aan God, de Vader,
ere Zij aan God, de Zoon,
eer de heilige Geest, de Trooster,
de Drie-enige in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-enige in zijn troon!

3 Ere zij de Heer der engelen,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aarde en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
loof de koning, heel zijn kerk!
Dienst van het woord


Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Genesis 17: 15-19 (NBV)


15 Verder zei God tegen Abraham: ‘Wat je vrouw Sarai betreft, voortaan moet je haar niet Sarai noemen maar Sara. 16 Ik zal haar zegenen en jou bij haar een zoon geven. Ik zal haar zo rijk zegenen dat er volken uit haar zullen voortkomen en er koningen van haar zullen afstammen.’ 17 Abraham boog zich diep neer, maar lachte en dacht: Hoe zou iemand van honderd nog een kind kunnen krijgen? En Sara, zou zij op haar negentigste nog een kind ter wereld kunnen brengen? 

18 En hij antwoordde God: ‘Ik zou al gelukkig zijn als Ismaël onder uw bescherming mocht staan.’ 19 Maar God zei: ‘Nee, je vrouw Sara zal je een zoon baren, die je Isaak moet noemen, en met hem zal ik mijn verbond voortzetten. Het zal een eeuwigdurend verbond zijn, dat ook voor zijn nakomelingen zal gelden.Zingen: Lied 803: 1

1 Uit Oer is hij getogen,
aartsvader Abraham,
om voortaan te geloven
in ‘t land van Kanaän,
om voortaan als een blinde
te zien een donker licht,
om voortaan helderziende
te zijn op God gericht.

Schriftlezing: Romeinen 4: 18-25 (NBV)

18 Hoewel het eigenlijk niet kon, bleef Abraham hopen en geloven dat hij de vader van vele volken zou worden, zoals hem was beloofd: ‘Zo talrijk zullen je nakomelingen zijn.’ 

19 En zijn geloof verzwakte niet toen hij, ongeveer honderd jaar oud, besefte dat zijn krachten hem hadden verlaten en Sara niet langer vruchtbaar was. 20 Hij twijfelde niet aan Gods belofte; zijn geloof verloor hij niet, integendeel, hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God. 21 Hij was ervan overtuigd dat God bij machte was te doen wat hij had beloofd, 22 en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. 23 En dit is niet alleen voor hem geschreven, 24 maar ook voor ons, want ook wij zullen als rechtvaardigen worden aangenomen omdat we geloven in hem die Jezus, onze Heer, uit de dood heeft opgewekt: 25 hij die werd prijsgegeven om onze zonden en werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging.

Zingen: Lied 803: 3 en 6

3 Uit Abraham geboren
die zo gezworven heeft
is, wie om God te horen
gestorven is en leeft:
het volk van de profeten,
de stam van het verbond,
het volk dat hier beneden
de stem van God verstond.

6 En allen die geloven
zijn Abrahams geslacht,
geboren uit den hoge,
getogen uit de nacht.
De stad die zij verbeiden
die staat in wit en goud
aan ’t einde van de tijden
voor iedereen gebouwd.

Verkondiging

Intermezzo Orgel

Dienst van het antwoord


Zingen: Lied 623: 1, 3 en 6


1 O hart, spring op vol vreugde,
want dit is ongehoord:
God heeft de dood beteugeld,
zijn grote dag breekt door!
Mijn Heer was weggebracht
Naar wat ons allen wacht,
waar ieder mensenkind
zijn laatste rustplaats vindt.

3 Hij heeft het graf verlaten:
een nieuwe Adam lacht.
De vijand heeft, verslagen,
Zijn prooi bij Hem gebracht:
nu spreidt de hel zijn buit
voor Christus’ voeten uit
en legt zijn wapens neer.
De zege is de Heer!

6 Nu kan ik vrijuit lachen,
ook als de wereld woedt.
Want zij verspilt haar krachten
aan louter overmoed.
Hoe sterk ook haar verweer,
zij heeft geen tanden meer.
De nacht is mij een licht,
de dood een licht gewicht.

Dank- en voorbeden - 3x beantwoord met Lied 368j
Heer, hoor ons bidden, laat komen uw Rijk!
Onze Vader

Zingen: Lied 880: 1, 3 en 4

1 Het leven op aarde is vreugde en rijkdom,
ontvouwt zich in schoonheid, fris groen brengt haar mee,
het kleurt de seizoenen, alle bergen en dalen,
van ster tot onstuimige zee.

3 Dit leven op aarde: een bron van genezing,
welt op in ons lachen, zingt mee in ons lied.
Brengt zorg voor de armen, geeft gemeenschap en liefde,
bevrijdt onze ziel van verdriet.

4 Dus houd van het leven, geef dank aan de Schepper,
wees blij met het licht van de Zoon dat ons tooit.
Voel de kracht van de Geest en volg het pad van de vrede
tot ons leven zijn tijd heeft voltooid.

Wegzending en zegen (gezongen amen)
 

Adres Kerk:

Dorpsstraat 11 

3632 AP Loenen aan de Vecht


Route

 


Contact gegevens: 

Kerkenraad en adressen