Gereformeerde Kerk

Loenen aan de Vecht

Welkom  

Liturgie Zondag 22 november 2020Voorganger: ds. A. P. Pronk, Amsterdam

Organist: Corrie Bootsma, Loenen


Mee- & Terugluisteren: Kerkdienstgemist.nl

Als u hierna het eerste tab-blad weer aanklikt, kunt u op deze pagina de liturgie blijven volgen.Mededelingen zondag 22 november 2020


Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom u hier in de kerk en iedereen die nu meeluistert of op een later tijdstip naar de opnamen van deze dienst luistert. 

Wij zijn nog steeds aan regels gebonden. Het kleine zanggroepje mag zingen, 
u hier in de kerk mag mee neuriën. 
Dank dat u zich aan de regels houdt en bij binnenkomst en 
bij het verlaten van de kerk een mondkapje draagt.

Tijdens de dienst mag u het mondkapje afdoen.

Uw voorganger vandaag is onze eigen ds. Pieter Pronk.Het is vandaag Gedachteniszondag, wij gedenken hen die het afgelopen jaar van ons heen gegaan zijn. En hen die wij al langer moeten missen.

Muzikale begeleiding is in handen van Corrie Bootsma.
De techniek wordt verzorgd door Ton Boerema.
Mijn naam is Myriam van Vliet, ik mag uw ouderling van dienst zijn.

Volgende week zondag, 29 november, gaat ds. T. Woltinge uit Amersfoort voor.
Als u de dienst van volgende week bij wilt wonen kunt u zich opgeven bij 
Jan Landstra.  Graag voor vrijdag 20 november 18.00 uur.

De bloemen van vandaag gaan naar Frits Overbeek. 
Hij was gisteren jarig, nog van harte gefeliciteerd.

De collecte van vandaag is voor  JOP,  jeugdwerk.

Namens de kerkenraad wens ik u een goede dienst en een mooi moment van samen verbonden zijn.


Liturgie

Intochtslied 919: 1


1. Gij die alle sterren houdt
in uw hand gevangen,
Here God, hoe duizendvoud
wekt Gij ons verlangen!
Ach, ons hart / is verward,
leer het op uw lichte
hoge rijk zich richten.
Stil gebed

Bemoediging en groet

Kyriegebed

Glorialied: Hemelhoog 460: 1 & 2
‘Ik zal er zijn’


1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U, wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik Ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Refrein
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij;
uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

2. Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde maar ook van verdriet
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

Refrein
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij;
uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.


Dienst van gedachtenis


Kaarsen aansteken en gedenken

Luisteren naar muziek Bette Midler – The Rose

Gebed om de Heilige Geest


Schriftlezing: Deuteronomium 34: 1-9 (NBV)


Toen verliet Mozes de vlakte van Moab en hij beklom de Nebo, een van de toppen van de Pisga, tegenover Jericho. Daar liet de HEER hem het hele land zien: het hele gebied van Gilead tot aan Dan, Naftali, het gebied van Efraïm en Manasse, heel Juda tot aan de zee in het westen, de Negev, de Jordaanvallei en de vlakte bij de palmstad Jericho, tot aan Soar. De HEER zei tegen hem: ‘Dit is het land waarvan ik aan Abraham, Isaak en Jakob onder ede heb beloofd dat ik het aan hun nakomelingen zou geven. Ik laat het je nu zien, maar erheen oversteken zul je niet.’Zo stierf Mozes, de dienaar van de HEER, daar in Moab, zoals de HEER gezegd had. En de HEER begroef hem in een vallei in Moab, tegenover Bet-Peor. Tot op de dag van vandaag weet niemand waar zijn graf is. 7Honderdtwintig jaar oud was Mozes toen hij stierf. Tot het laatst toe waren zijn krachten niet afgenomen en zijn ogen niet verzwakt. De Israëlieten, die in de vlakte van Moab bijeen waren, treurden om Mozes’ dood tot de dertig dagen van rouw voorbij waren. Ze luisterden naar Jozua, de zoon van Nun, omdat hij vervuld was van de geest van wijsheid sinds Mozes hem de handen had opgelegd. Daarmee deden de Israëlieten wat de HEER tegen Mozes had gezegd.

Zingen Lied 754: 1 & 2

1. Liefde Gods die elk beminnen
hemelhoog te boven gaat,
kom in onze harten binnen
met uw milde overdaad.
Jezus, één en al ontferming,
daal vanuit de hoge neer
met uw heerlijke bescherming
in ons bevend hart, o Heer.

2. God almachtig boven mate,
die zo nederig verscheen,
keer opeens terug en laat ons
nooit meer, nooit meer hier alleen.
Laat ons in de kerk U prijzen
met uw heiligen omhoog
tot in ’s hemels paradijzen
wij U zien van oog tot oog.

Verkondiging

Orgelspel

Zingen Lied 753: 1, 5 & 6


1. Er is een land van louter licht
waar heiligen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.

5. Hing niet het wolkendek zo zwart
van twijfel om ons heen,
wij zouden ’t land zien van ons hart,
dat ’t hemels licht bescheen.

6. God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.

Dank- en voorbeden, stil gebed en het Onze Vader

Slotlied 793: 1 & 3


1. Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt
door uw hand elkaar gegeven,
door uw vinger aangeraakt.
Laat ons op uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet;
dat wij samen lachend lopen
in uw grote bruiloftsstoet.

3. Bron van liefde, licht en leven,
laat uw vreugde in ons zijn;
is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen
zo dat zelfs de dood niet scheidt;
niets kan liefde overwinnen —
liefde heeft de eeuwigheid.

Wegzending en zegen (gezongen Amen)
Adres:

Dorpsstraat 11 

3632 AP  Loenen aan de Vecht 

Route
Contact gegevens:

Kerkenraad en adressen