Gereformeerde Kerk

Loenen aan de Vecht

 Welkom

Liturgie Zondag 5 juli

 

Voorganger: ds. P. Pronk

Organist Pieter Kaars

Voorafgaand aan dienst: orgelspel


Liturgie zondag 5 juli

Mededelingen

Hartelijk welkom iedereen die nu meeluistert of op een later tijdstip naar de opnamen van deze dienst luistert.
U bent verbonden met de aangepaste viering van zondag 5 juli vanuit onze Gereformeerde Kerk van Loenen aan de Vecht.

Uw voorganger is onze predikant Pieter Pronk.
Het orgel wordt bespeeld door Pieter Kaars.
De techniek is in handen van Ton Boerema.

Mijn naam is Wilma Kroon, ik mag uw ouderling van dienst zijn.

Deze week zijn de bloemen, als dank voor het vele techniekwerk, voor Ton Boerema.

Voor het overmaken van uw bijdragen voor de collecte verwijs ik u naar het kerkblad.
Namens de kerkenraad wens ik u een mooi moment van samen verbonden zijn.


VOORBEREIDING

Woord van welkom

Intochtspsalm: Lied 122: 1 en 2

1 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: ‘Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!’
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

2 Hoe zijn de stammen opgegaan!
Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de Heer verkoor,
hier, waar uw heilige muren staan!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
naar ’s Heren woord, om zijn naams ere!
Zo is het Israél gezegd:
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren!

Klein Gloria

Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Stil gebed

Bemoediging en groet:
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen :  die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: De Heer zij met u
Allen :  ook met u zij de Heer
Voorganger: Amen

Zingen: Lied 122: 3

3 Bid heil toe aan dit Vredesoord:
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten!
Om al mijn broeders binnen u,
om ’s Heren tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten.

Kyriëgebed (smeekgebed) 

Glorialied: Lied 865: 1 en 2


1 Komt nu met zang van zoete tonen
en u met snarenspel verblijdt!
Zingt op en wilt alom betonen,
dat gij van harte vrolijk zijt.
Juicht God ter eer, / zijn lof vermeer’,
die zulken groten werk
gedaan heeft voor zijn kerk!

2 In Israél was dat een wijze,
valt met hen ook de Heer te voet:
dat elk nu toch God roem’ en prijze,
die ons zoveel weldaden doet.
Roept overal / met groot geschal:
‘Lof, prijs en dank alleen
zij God en anders geen!’

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Maleachi 3: 20


Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon stralend opgaan, de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt. Huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan zullen jullie naar buiten komen. Zingen: Lied 990: 1, 2 en 3

1 De laatsten worden de eersten,
wie knielde krijgt een troon,
de knechten mogen heersen,
de dienaar heet een zoon.

2 O Heer, 0 eerstgeboren
van allen uit de dood,
Gij zoekt wat is verloren,
Gij maakt het leven groot.

3 Gij die als allerlaatste
ter wereld wederkomt,
Gij wijst ons onze plaatsen
wanneer de strijd verstomt.

Schriftlezing: Johannes 1: 19-28

Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en Levieten naar hem toe gestuurd om hem te vragen: ‘Wie bent u?’ Hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde ronduit: ‘Ik ben niet de messias.’ Toen vroegen ze hem: ‘Wie dan? Bent u Elia?’ Hij zei: ‘Die ben ik ook niet.’ ‘Bent u de profeet?’ ‘Nee,’ antwoordde hij. ‘Maar wie bent u dan?’ vroegen ze hem. ‘Wij moeten antwoord kunnen geven aan degenen die ons gestuurd hebben – wie zegt u zelf dat u bent?’ Hij zei: ‘Ik ben de stem die roept in de woestijn: “Maak recht de weg van de Heer,” zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.’ De afgevaardigden die uit de kring van de farizeeën kwamen, vroegen verder: ‘Waarom doopt u dan, als u niet de messias bent, en ook niet Elia of de profeet?’ ‘Ik doop met water,’ antwoordde Johannes. ‘Maar in uw midden is iemand die u niet kent, hij die na mij komt – ik ben het niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken.’ Dit gebeurde in Betanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopt.
Zingen: Lied 990: 4, 5 en 6

4 Wie zelf zich hoog verheffen,
die slaat zijn oordeel neer,
de bergen worden vereffend,
de zee zwijgt voor de Heer.

5 Maar wie zich heeft gebogen
voor wat Hij geboden heeft,
die zal Hij ook verhogen
zo waar Hij eeuwig leeft.

6 De laatsten worden de eersten,
wie knielde krijgt een troon,
wie slaaf was mag nu heersen,
de vreemdeling wordt zoon.

Verkondiging

Intermezzo Orgel

DIENST VAN HET ANTWOORD

Zingen: Lied 970: 1, 4 en 5


1 Vlammen zijn er vele,
één is het licht,
licht van Jezus Christus,
vlammen zijn er vele,
één is het licht,
wij zijn één in Christus.

4 Velen mogen dienen
als onze Heer,
Hij wast onze voeten,
velen mogen dienen
als onze Heer,
wij zijn één in Christus.

5 Leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn Christus’ lichaam,
leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn één in Christus.

Dank- en voorbeden afgesloten met Onze Vader

Zingen: Lied 834: 1, 2 en 3


1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

2 Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gi;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3 Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Wegzending en zegen (gezongen amen)