Gereformeerde Kerk

Loenen aan de Vecht


VESPERDIENSTEN ADVENTSWEKEN 2021:  


elke woensdag 1-12, 8-12, 15-12 en 23-12

tijdstip: aanvang 19:30 uur 


Liturgie is te downladen


U bent:  Welkom


Dienst van zondag 28 november 2021 is te volgen op: kerkdienstgemist.nl/Gereformeerde kerk:


Voorganger: Pastor W.F. Flantua, Loenen a/d VechtMEDEDELINGEN  zondag 28 november 2021, 1e Advent.

Goedemorgen, gemeente, hartelijk welkom hier in de kerk.

Fijn dat u met ons meeluistert en meekijkt, of op een later tijdstip met ons verbonden bent.

Vandaag gaat Pastor W.F. Flantua voor

Diaken vandaag is Frits Overbeek

Aan het orgel zit Lieuwe Visscher

De techniek wordt verzorgd door Coen Schlimme

Mijn naam is Jan Landstra, ik ben uw ouderling van dienst.


Zondag 5 december gaat ds. Rineke van Ginkel uit Vinkeveen voor. Het is dan 2e Advent.

Bloemen uit de kerk gaan met hartelijke groet van de gemeente naar mevrouw Rie Griffioen.

In de Adventsperiode is er elke woensdagavond een Vesper in de Gereformeerde Kerk alhier, met medewerking van Ds. P. Nagel en Ds. P.A. Pronk en een viertal organisten.  De Vesperdiensten zijn online mee te vieren v.a. 19:30 - 20:00 uur

Project Geef Licht: De ZWO en KIA  zijn o.a. nauw betrokken bij de vluchtelingen. Het  Adventproject 2021 staat in het teken van Geef Licht, zeker aan vluchtelingen. Elke zondag is er  het verhaal van een kind!  

Uw collectegeld wordt vandaag besteed aan het KIA Werelddiaconaat - Moldavië

Bij het verlaten van de kerk kunt u ook uw gave in de schaal doen.
Natuurlijk kunt u ook nog steeds uw collectebijdragen overmaken per bank.
Geref.kerk: NL 58INGB0657410268 / CvD:NL16RABO0380412233

Door de oplopende cijfers van de coronabesmettingen zijn de maatregelen aangescherpt zijn: geen koffiedrinken, 1,5 mtr afstand en minder samenzang. Erg jammer. 

Deze nieuwsbrief, "herintreden richtlijnen coronamaatregelen", is te lezen op pagina: nieuwsbrieven.

 

Liturgie Morgendienst zondag 28 november 2021, 1e Advent.


Orgelspel


Welkom en afkondigingen 

Aansteken 1ste adventskaars

Ga er maar aan staan. Je komst is nog maar net aangekondigd en laat nog ruim negen maanden op zich wachten. En nu al wordt gesproken over wat je straks zult gaan doen. Wel met lovende woorden, die je ieder kind zou gunnen bij zijn geboorte: ‘Velen zullen zich verheugen over zijn geboorte.’ En dan, aan het einde van de aankondiging van Gabriël, de engel, dat korte zinnetje: ‘Zo zal hij het volk gereed maken voor de Heer’. Alles wat over Johannes geschreven wordt heeft een duidelijk doel: mensen klaarmaken voor de komst van de Heer. Hij krijgt de profetenmantel al vroeg om de schouders. Een mantel die misschien wel velen past: in navolging van Johannes zo te leven dat je de ander nieuwsgierig maakt naar de Heer in jouw leven.


Zingen: Lied 513: 1 & 4

1.God heeft het eerste woord.

Hij heeft in den beginne

het licht doen overwinnen,

Hij spreekt nog altijd voort.


4.God staat aan het begin

en Hij komt aan het einde.

Zijn woord is van het zijnde

oorsprong en doel en zin.


Stil Moment


Bemoediging en Groet


Zingen: Lied 122 : 1

1.Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,

toen men mij zeide: ‘Gord u aan

om naar des Heren huis te gaan!

Kom ga met ons en doe als wij!’

Jeruzalem, dat ik bemin,

wij treden uwe poorten in,

u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!

Jeruzalem, van ver aanschouwd,

wel saamgevoegd en welgebouwd,

o schone stede, die wij groeten.

Verootmoedigingsgebed & Leefregel


Zingen: Lied 433: 1, 4 & 5

1.Kom tot ons, de wereld wacht,

Heiland, kom in onze nacht,

licht dat in de nacht begint,

kind van God, Maria's kind.


4.Uw kribbe blinkt in de nacht

met een ongekende pracht.

Het geloof leeft in dat licht

waarvoor al het duister zwicht.


5.Lof zij God in ’t hemelrijk,

Vader, Zoon en Geest gelijk,

nu en overal altijd,

nu en tot in eeuwigheid.


Gebed


Schriftlezing: Jesaja 40: 1 - 11

Troost voor Jeruzalem

1Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.

2Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend

dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan,

omdat zij een dubbele straf voor haar zonden

uit de hand van de HEER heeft ontvangen.

3Hoor, een stem roept:

‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn,

effen in de wildernis een pad voor onze God.

4Laat elke vallei verhoogd worden

en elke berg en heuvel verlaagd,

laat ruig land vlak worden

en rotsige hellingen rustige dalen.

5De luister van de HEER zal zich openbaren

voor het oog van al wat leeft.

De HEER heeft gesproken!’

6Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’

En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen?

De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem.

7Het gras verdort en de bloem verwelkt

wanneer de adem van de HEER erover blaast.

Ja, als gras is dit volk.’

8Het gras verdort en de bloem verwelkt,

maar het woord van onze God houdt altijd stand.

9Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion,

verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem,

verhef je stem, vrees niet.

Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’

10Ziehier God, de HEER!

Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen.

Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit.

11Als een herder weidt hij zijn kudde:

zijn arm brengt de lammeren bijeen,

hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien.


Zingen: Lied 825 : 1

1.De wereld is van Hem vervuld,

die ’t kennen gaat te boven,

wiens heerlijkheid ons is verhuld,

in vonken licht verstoven.

Geen mensenoog heeft Hem gezien

wien elk zijn tempel bouwt, in wien

onwetend wij geloven.


Schriftlezing: Lucas 1 : 5 - 25

Aankondiging van de geboorte van Johannes

5Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabet, stamde af van Aäron. 6Beiden waren vrome en gelovige mensen, die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. 7Ze hadden geen kinderen, want Elisabet was onvruchtbaar, en beiden waren al op leeftijd.8Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, 9werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias door het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. 10De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht. 11Opeens verscheen hem een engel van de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. 12Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst over-vallen. 13Maar de engel zei tegen hem: ‘Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen. 14Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. 15Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn en andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, 16en hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer, hun God, brengen. 17Als bode zal hij voor God uit gaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen, en zo zal hij het volk gereedmaken voor de Heer.’18Zacharias vroeg aan de engel: ‘Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd.’ 19De engel antwoordde: ‘Ik ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. 20Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren.’21De menigte stond buiten op Zacharias te wachten, en de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. 22Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien; hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet. 23Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis.24Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabet zwanger. Ze leefde vijf maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf: 25De Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan opdat de mensen me niet langer verachten.


Zingen: Lied 464 : 1, 2 & 7  Luisterlied:

https://www.youtube.com/watch?v=XXsu_Kx7984

1.Een engel spreekt een priester aan.

Wil hij het goede nieuws verstaan?

Omdat hij niet geloven kan

wordt hij een sprakeloze man.


2.Soms staat de hemel op een kier:

een bode van de Heer komt hier,

verrast ons met een blij bericht,

en zet de aarde in het licht!


7.Het eerste woord dat uit de mond

van priester Zacharias komt,

zet iedereen tot zingen aan

hoe God met mensen is begaan.


Overdenking

“Hoe God met mensen is begaan ….”


Muzikaal Intermezzo


PROJECT ADVENTSWEKEN: Geef Licht!

Het verhaal van een kind (uit Geef Licht..)

Video: https://vimeo.com/640011637


Zingen: Lied 464 : 8 & 10

8.Dit is het, wat Hij heeft beloofd:

Ik zend een vuur dat nooit meer dooft,

een licht dat schijnt, een zon die straalt

en over alle donker daalt.


10.De hemel zingt de aarde voor.

En samen vormen wij het koor

dat God alleen de glorie zingt

omdat zijn licht de nacht bedwingt!

Dankgebed en voorbede


Slotlied:  Lied 439 : 1

1.Verwacht de komst des Heren,

o mens, bereid u voor:

reeds breekt in deze wereld

het licht des hemels door.

Nu komt de Vorst op aard,

die God zijn volk zou geven;

ons heil, ons eigen leven

vraagt toegang tot ons hart.


Wegzending en zegen


Orgelspel

Collecte: 

Collecte : KIA Werelddiaconaat - Modavië

Geref.kerk: NL 58INGB0657410268   CvD:NL16RABO0380412233

 

 
Adres:

Dorpsstraat 11 


3632 AP  Loenen aan de Vecht 

RouteContact gegevens:


Kerkenraad en adressen