Gereformeerde Kerk

Loenen aan de Vecht


VREDES-Zondag 


U bent:  Welkom


Dienst van zondag 19 September 2021 is te volgen op: kerkdienstgemist.nl/


Gereformeerde kerk:

Voorganger: Pastor W.F. Flantua, Loenen a/d Vecht


Mededelingen:

Goedemorgen, gemeente, hartelijk welkom hier in de kerk.

Fijn dat u met ons meeluistert en meekijkt, of op een later tijdstip met ons verbonden bent.

Vandaag gaat pastor Fred Flantua voor.

Aan het orgel zit Corrie Bootsma.

De techniek wordt verzorgd door  Coen Schlimme.

Mijn naam is Myriam v. Vliet, ik ben uw ouderling van dienst.

Vanmiddag d.d. 19-09-2021 is er een Vredesdienst, georganiseerd vanuit de Raad van Kerken. Locatie is de boomgaard van Pieter de Kruijf, Rijksstraatweg 183. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar Ludgerus kerk. Aanvang 16.00 uur  

U kunt de liturgie downloaden.

Zondag 26 september gaat ds. C.J. v. Stralen uit Utrecht voor.

Bloemen uit de kerk gaan met hartelijke felicitaties voor haar verjaardag morgen naar Wies Overbeek.

Uw collectegeld wordt vandaag besteed aan KIA Zending – Syrië.

Achter in de kerk staat een schaal waar u bij het verlaten van de kerk uw bijdragen in kunt doen. Natuurlijk kunt u ook nog steeds uw collectebijdragen overmaken per bank. NL58INGB0657410268 tnv Geref.kerk  of NL16RABO0380412233 tnv Diaconie

Namens de kerkenraad wens ik u een mooi moment van samen verbonden zijn.


Liturgie Morgendienst zondag 19 september 2021

Welkom Ouderling van dienst

Openingspsalm Ps. 139 : 1 &2

1.Heer, die mij ziet zoals ik ben,

dieper dan ik mijzelf ooit ken,

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,

Gij volgt mij waar ik zit of sta.

Wat mij ten diepste houdt bewogen,

’t ligt alles open voor uw ogen.


2.Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:

wie weet mijn wegen zoals Gij?

Gij kent mijn leven woord voor woord,

Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.

Ja overal, op al mijn wegen

en altijd weer komt Gij mij tegen.


Bemoediging & groet

Zingen: Ps. 139 : 8

8.Ik loof U die mijn schepper zijt,

die met uw liefde mij geleidt,

Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,

in ’t diepst der aarde opgebouwd.

Niets blijft er voor uw oog verborgen.

Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.


Zingen: Klein Gloria - lied 195

Ere zij de Vader en de Zoon

en de heilige Geest,

als in den beginne,

nu en immer

en van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Amen.


Verootmoedigingsgebed

10 woorden

Zingen:  Lied 19 : 3

3.Volmaakt is 's Heren wet,

die ons verkwikt en redt,

waarbij de ziel herleeft.

Getrouw en gans gewis

is Gods getuigenis,

dat dwazen wijsheid geeft.

Des Heren woord is goed,

wie zijn bevelen doet,

zijn hart wordt opgetogen.

Recht is het woord van God

en louter zijn gebod,

een licht voor onze ogen.


Gebed

Gedicht: Nederlands op z’n breedst – bij Greet Brokerhof

Het zit hem echt iet in couscous,

in kousenband of spruiten.

Door wat je eet en lekker vindt,

val jij er heus niet buiten.

Het zit hem ook niet in je haar,

je huidskleur of je ogen.

Dat is gewoon niet van belang

als mensen elkaar mogen.

Het zit hem niet in veel verstand

of goed getrainde spieren,

of jij aan Kerst of Pasen doet

of Suikerfeest wil vieren.

We kunnen heel verschillend zijn

en toch in vrede leven.

Het gaat erom of jij en ik

elkaar de ruimte geven.

Het zit hem maar in één enkel ding:

of we elkaar vertrouwen

en of we samen met elkaar


Zingen: Lied 1014 1 t/m 5

1.Geef vrede door van hand tot hand,

je moet die schat bewaren;

bescherm haar als een tere vlam,

behoed haar voor gevaren.


2.Geef vrede door van hand tot hand

met liefde, onze redding;

wees vriendelijk in woord en daad

bewogen om Gods schepping.


3.Geef vrede door van hand tot hand,

als brood om uit te delen;

kijk ieder mens met warmte aan,

zo kunnen breuken helen.


4.De sterke, zachte hand zij dank,

die meer dan troost kan geven:

als woorden stokken, spreekt de hand

in vriendschap, steun en zegen.


5.Geef Christus door van hand tot hand,

zijn liefde schenkt ons leven.

Geef vrede door, geef haar een kans:

een schat om uit te delen.


Schriftlezing: Marcus 9 : 30 -37  

Onderricht aan de leerlingen

30Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea, maar hij wilde niet dat iemand dat te weten kwam, 31want hij was bezig zijn leerlingen onderricht te geven. Hij zei tegen hen: ‘De Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen hem doden, maar na drie dagen zal hij uit de dood opstaan.’ 32Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden hem geen vragen te stellen. 33Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis waren, vroeg hij hun: ‘Waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten?’ 34Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. 35Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.’ 36Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer; hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen: 37‘Wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft.’

Zingen: Lied 991: 1. 2. 7 &  8

1.De eersten zijn de laatsten,

wie nakomt gaat voorop,

zij moeten zich niet haasten,

die leven van de hoop.


2.God moge ons behoeden,

wij zien elkander aan,

de broeder kent de broeder

als een die voor moet gaan.


7.Veracht dan niet de kleinen

en die verloren zijn,

want God noemt hen de zijnen

die laatgeboren zijn.


8.De eersten zijn de laatsten,

wie nakomt gaat voorop!

Kies dan de goede plaatsen

en geef uw hart aan God.


Overdenking

Muzikaal Intermezzo

Zingen: Lied 827  1, 2 & 4

1.Mensen, wij zijn geroepen om te leven!

Hoog is de hemel boven ons verstand

en onder onze voeten hier beneden

de goede grond, het groene moederland.


2.God onze toekomst, God is onze Vader,

Hij is het licht voor onze dagen uit.

De hele wereld leeft van zijn genade,

Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd.


4.Ja, wij zijn allen kinderen der belofte,

kinderen van de dag die komen zal,

als Hij, de Zoon, de zon, daalt uit de hoogte,

roepend van recht en vrede overal!


Dankgebed & voorbede

Slotlied: Lied 838 : 1, 2 & 4

1.O grote God die liefde zijt,

o Vader van ons leven,

vervul ons hart, dat wij altijd

ons aan uw liefde geven.

Laat ons het zout der aarde zijn,

het licht der wereld, klaar en rein.

Laat ons uw woord bewaren,

uw waarheid openbaren.


2.Maak ons volbrengers van dat woord,

getuigen van uw vrede,

dan gaat wie aarzelt met ons voort,

wie afdwaalt met ons mede.

Laat ons getrouw de weg begaan

tot allen die ons verre staan

en laat ons zonder vrezen

de minste willen wezen.


4.Wij danken U, o liefde groot,

dat Christus is gekomen.

Wij hebben in zijn stervensnood

uw diepste woord vernomen.

Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht

en het wordt overal volbracht

waar liefde wordt gegeven,

wij uit uw liefde leven.


Zegen

Collecte :  We houden een collecte voor KIA Zending - Syrië

U kunt uw collectegeld ook overmaken: NL58 INGB 0657 4102 68 tnv Geref.kerk óf       NL16 RABO 0380 4122 33 tnv Diaconie
Vredesdienst: Locatie Rijksstraatweg 183 Loenen a/d Vecht, aanvang 16:00 uur.                          (Slecht weer: Ludgeruskerk)

OECUMENISSCHE VREDESDIENST  RAAD VAN KERKEN LOENEN-VREELAND:


m.m.v. : Rineke van Ginkel, Luite-Harm Kooij, Peter Nagel, Jos van Os, Pieter Pronk

Muzikale begeleiding: Muziekgroep Vecht & Angstelkerk

Techniek: Nathan Bosch

Liturgie

 

 

Adres:

Dorpsstraat 11 
3632 AP  Loenen aan de Vecht 

RouteContact gegevens:

Kerkenraad en adressen