Gereformeerde Kerk

Loenen aan de Vecht


U bent:  Welkom


Dienst van zondag 24 Oktober 2021 is te volgen op: kerkdienstgemist.nl/


Gereformeerde kerk:


Voorganger: Ds. P.A. Pronk, Amsterdam
MEDEDELINGEN  zondag 24 oktober 2021

Goedemorgen, gemeente, hartelijk welkom hier in de kerk.

Fijn dat u met ons meeluistert en meekijkt, of op een later tijdstip met ons verbonden bent.

Vandaag gaat ds. Pieter Pronk voor

Aan het orgel zit Pieter Kaars

De techniek wordt verzorgd door Coen Schlimme.

Mijn naam is Myriam v. Vliet, ik ben uw ouderling van dienst.

Zondag 31 oktober gaat ds. Pieter Pronk ook voor en vieren wij het HA.

Eigenlijk was dit als een gezamenlijke dienst gepland, maar  wegens verbouwing van de grote kerk viert elke gemeente het dan in eigen kerk.

U heeft hierover ook een extra nieuwsbrief gekregen.

Bloemen uit de kerk gaan met hartelijke groet naar Bram van de Berg. Hij is gister thuisgekomen uit het ziekenhuis.

U ziet hier nog steeds de gebedenmuur staan. Elke zondag, tot aan Advent, worden er drie gebeden uit gehaald en meegenomen in de voorbeden.

Uw collectegeld wordt vandaag besteed aan Eigen Diaconie.

Achter in de kerk staat een schaal waar u bij het verlaten van de kerk uw bijdragen in kunt doen. Natuurlijk kunt u ook nog steeds uw collectebijdragen overmaken per bank.

Geref.kerk: NL 58INGB0657410268 / CvD:NL16RABO0380412233


Na de dienst met u allen uitgenodigd om een kopje koffie of thee hier in de kerk te drinken.

Namens de kerkenraad wens ik u een mooi moment van samen verbonden zijn.


Liturgie Morgendienst zondag 24 Oktober 2021


Orgelspel

Welkom, kaars wordt ontstoken


Intochtslied: Psalm 100: 1, 2 en 4

1.Juich Gode toe, bazuin en zing.

Treed nader tot gij Hem omringt,

gij aarde alom, zijn rijksdomein,

zult voor de Heer dienstvaardig zijn.


2.Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij.

Hij schiep ons, Hem behoren wij,

zijn volk, de schapen die Hij hoedt

en als beminden weidt en voedt.’


4.Want God is overstelpend goed,

die ons in vrede wonen doet.

Zijn goedheid is als morgendauw:

elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.


Stil gebed

Bemoediging en groet


Lied 221: 1 en 3 

1.Zo vriendelijk en veilig als het licht,

zo als een mantel om mij heen geslagen,

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,

ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,

dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.

Wil mij behoeden en op handen dragen.


3.Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,

dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.

Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,

wil alle liefde aan uw mens besteden.

Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.


Kyriegebed

Glorialied: Lied (meezingen met video): In U weet ik wie ik ben

https://youtu.be/jNpw0ZMcl9E

Tekst lied:

Wie ben ik dat de hoogste Heer mij welkom heet

Hij vond mij toen ik verloren was

O, Hij houdt van mij

O, Hij houdt van mij


Wie de Zoon bevrijdt

Is voor altijd vrij

'K Ben een kind van God

Ja Zijn kind


Uw genade heeft mij verlost

Ik ben vrijgekocht

Ik was gebonden door zonden

Maar Jezus stierf voor mij

Ja, Hij stierf voor mij


Wie de Zoon bevrijdt

Is voor altijd vrij

'K Ben een kind van God

Ja Zijn kind

In mijn Vaders huis

Is er plaats voor mij

'K Ben een kind van God

Ja Zijn kind


Ik ben gekozen

Niet verlaten

In U weet ik wie ik ben

U bent voor mij

U bent met mij

In U weet ik wie ik ben

Ik ben gekozen

Niet verlaten

In U weet ik wie ik ben


U bent voor mij

U bent met mij

In U weet ik wie ik ben

In U weet ik wie ik ben


Wie de Zoon bevrijdt

Is voor altijd vrij

'K Ben een kind van God

Ja Zijn kind

In mijn Vaders huis

Is er plaats voor mij

'K Ben een kind van God

Ja Zijn kind


In mijn Vaders huis

Is er plaats voor mij

'K Ben een kind van God

Ja Zijn kind


Ik ben gekozen

Niet verlaten

In U weet ik wie ik ben

U bent voor mij

U bent met mij

In U weet ik wie ik ben


Ik ben gekozen

Niet verlaten

In U weet ik wie ik ben

U bent voor mij

U bent met mij

In U weet ik wie ik ben


Ik ben gekozen

Niet verlaten

In U weet ik wie ik ben

U bent voor mij

U bent met mij

In U weet ik wie ik ben


Ik ben gekozen

Niet verlaten

In U weet ik wie ik ben

U bent voor mij

U bent met mij

In U weet ik wie ik ben

In U weet ik wie ik ben

In U weet ik wie ik ben


Wie de Zoon bevrijdt

Is voor altijd vrij

'K Ben een kind van God

Ja Zijn kind

In mijn Vaders huis

Is er plaats voor mij

'K Ben een kind van God

Ja Zijn kind

Bron: Musixmatch

Songwriters: Ben Fielding / Rueben Morgan / Reuben Morgan


Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Filippenzen 2: 1-11

1Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, 2maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. 3Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. 4Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. 5Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. 6Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, 8heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. 9Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, 10opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.

Lied 974: 1 en 3

1.Maak ons uw liefde, God,

tot opmaat van het leven!

Wij zijn geroepen om

haar zingend door te geven.

De wereld zegt ons niet

de goede woorden aan.

Vernieuw ons hart en doe

ons uw beleid verstaan.


3.Elkaar bidden wij toe:

volhard in het geloven,

verlies uw vreugde niet

en kom uw pijn te boven.

Laat lichten uw gezicht

over de duisternis

waarin de ander in

gemis gevangen is.


Schriftlezing: Filippenzen 4: 4-7

4Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 5Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. 6Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

Lied 974: 4 en 5

4.Zeg toch het goede aan,

ook wie u kwaad toewensen.

De zon gaat op in uw

nabijheid bij de mensen.

Hun vreugden en verdriet

zullen u niet ontgaan;

in uw omarming heeft

eenzaamheid afgedaan.


5.God, laat geen mensenkind

uit uw ontferming vallen.

Weer met uw ruime hart

het kwade van ons allen.

Gij zijt te goeder trouw

geweest van het begin.

Vasthoudend blijft Gij tot

uw liefde overwint.


Verkondiging

Orgelspel


Lied 939: 3 verzen

1.Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,

stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.

Door golven heen, door storm en nacht

leidt mij uw hand. U blijft nabij.

Uw vrede diep, uw liefde groot

verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.

Mijn vaste rots, mijn fundament,

U bent de grond waarop ik sta.


2.U werd een mens, U daalde neer

in onze pijn en schuld en strijd.

U droeg de last, verrezen Heer

die ons van elke vloek bevrijdt:

U sloeg de zonden aan het kruis

en brengt ons bij de Vader thuis;

want door uw bloed, uw levenskracht

komen wij vrij voor God te staan.


3.Van eerste kreet tot laatste zucht

leef ik in U, en U in mij.

Geen boze macht, geen kwaad gerucht,

niets is er dat mij van U scheidt.

Want U regeert, U overwint,

U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.

Totdat U komt, mij roept voorgoed,

bent U het doel van mijn bestaan.


Dank- en voorbeden 3x beantwoordt met Lied 368j  

Heer, hoor ons bidden,

laat komen uw rijk!

en Onze Vader


Slotlied: Hemelhoog 365 (3 verzen)

1.Welk een vriend is onze Jezus,

die in onze plaats wil staan!

Welk een voorrecht, dat ik door Hem

altijd vrij tot God mag gaan.

Dikwijls derven wij veel vrede,

dikwijls drukt ons zonde neer,

juist omdat wij ’t al niet brengen

in ’t gebed tot onze Heer.


2.Leidt de weg soms door verzoeking,

dat ons hart in ’t strijduur beeft,

gaan wij dan met al ons strijden

tot Hem, die verlossing geeft?

Kan een vriend ooit trouwer wezen

dan Hij, die ons lijden draagt?

Jezus biedt ons aan genezing;

Hij alleen is ‘t, die ons schraagt.


3.Zijn wij zwak, belast, beladen

en terneer gedrukt door zorg,

dierb’re Heiland, onze toevlucht,

Gij zijt onze Hulp en Borg.

Als soms vrienden ons verlaten

gaan wij biddend tot de Heer;

in zijn armen zijn wij veilig,

Hij verlaat ons nimmermeer.


Wegzending en zegenCollecte: Eigen diaconie

Geref.kerk: NL 58INGB0657410268   CvD:NL16RABO0380412233

 

 
Adres:

Dorpsstraat 11 


3632 AP  Loenen aan de Vecht 

RouteContact gegevens:


Kerkenraad en adressen