Gereformeerde Kerk

Loenen aan de Vecht

Welkom  

Liturgie Zondag 20 septemberVoorganger: ds. T.C. Wielsma, Uithoorn

Organist: Pieter Kaars, Breukelen


Mee- & Terugluisteren: Kerkdienstgemist.nl

Als u hierna het eerste tab-blad weer aanklikt, kunt u op deze pagina de liturgie blijven volgen.Mededelingen zondag 20 september.

Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom u hier in de kerk en iedereen die nu meeluistert of op een later tijdstip naar de opnamen van deze dienst luistert. 

Wij zijn nog steeds aan regels gebonden. 
Het kleine zanggroepje mag zingen, u hier in de kerk mag mee neuriën. 

Uw voorganger vandaag is ds. T.C. Wielsma uit Uithoorn.
Muzikale begeleiding is in handen van Pieter Kaars.

De techniek wordt verzorgd door Ton Boerema.
Mijn naam is Jan Landstra, ik mag uw ouderling van dienst zijn.

Vanmiddag om 16.00 uur is de Vredesdienst van de Raad van kerken.
Deze dienst wordt gehouden in de boomgaard van de fam. de Kruijf, 
Rijksstraatweg 183 hier in Loenen.
Voorgangers zijn: ds. Peter Nagel, ds. Pieter Pronk en pastor Jos van Os.

Volgende week gaat ds. J. Bodisco Massink uit Weesp voor.
Als u de dienst van volgende week bij wilt wonen kunt u zich opgeven bij Jan Landstra.  
Graag voor vrijdag 25 september 18.00 uur.

De bloemen van vandaag gaan namens de kerkenraad met hartelijke felicitaties voor haar verjaardag vandaag, naar Wies Overbeek.

De collecte van vandaag is voor de zending, KIA.

Namens de kerkenraad wens ik u een goede dienst en een mooi moment van samen verbonden zijn.


Liturgie Morgendienst

Woord van welkom & mededelingen (door ouderling van dienst)

Intochtslied (staande gezongen): Lied 122: 1


1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: ‘Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!’
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

Stil gebed

Bemoediging en groet:


Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: De Heer zij met u
allen: ook met u zij de Heer
Voorganger: Amen

Kyriegebed

Glorialied: Lied 106: 1

1. Loof nu de Heer, want Hij is goed,
die met zijn liefde ons ontmoet.
Zijn trouw houdt stand te allen tijde.
Wie prijst zijn daden woord voor woord?
Wie kan zijn heerlijkheid belijden?
Wie looft Hem zo dat elk het hoort?

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Jona 3: 1-10 (NBV)


Opnieuw richtte de HEER zich tot Jona: ‘Maak je gereed en ga naar Nineve, die grote stad, om haar aan te klagen met de woorden die ik je zeg.’ En Jona maakte zich gereed en ging naar Nineve, zoals de HEER hem opgedragen had. Nineve was een reusachtige stad, ter grootte van drie dagreizen.

Jona trok de stad in, één dagreis ver, en riep: ‘Nog veertig dagen, dan wordt Nineve weggevaagd!


De inwoners van Nineve geloofden God: ze riepen een vasten uit en iedereen, van hoog tot laag, hulde zich in een boetekleed.

Toen de profetie de koning van Nineve bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn staatsiegewaad af en ging, gehuld in een boetekleed, op de grond zitten. 


En hij liet in Nineve omroepen: ‘Volgens bevel van de koning en zijn edelen is het niemand toegestaan te eten of te drinken, mens noch dier, rund noch schaap of geit. De dieren mogen niet grazen of water drinken. Iedereen, mens en dier, moet zich hullen in een boetekleed en luidkeels God aanroepen. Laat iedereen anders gaan leven en breken met het onrecht dat hij doet. Misschien dat God van gedachten verandert en op zijn besluit terugkomt; wie weet zal hij zijn woede laten varen, zodat wij niet te gronde gaan.’

Toen God zag dat zij inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen, en hij deed het niet.


Zingen: Lied 352: 1, 4 en 7

1. Jezus, meester aller dingen,
woord van God van den beginne,
in het lot der stervelingen
brengt Gij tekenen tot stand.

4. Als wij slapen zult Gij waken;
die als Jona in het water
uit de diepte en verlaten
riep en niets dan onheil vond

7. Zend uw adem, wend de steven,
dat uw schepelingen leven
door uw goede Geest gedreven
met het loflied in de mond!
 
Verkondiging 

Orgelspel

Zingen: Lied 422: 1, 2 en 3

1. Laat de woorden
die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht.

2. Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.

3. Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Slotlied (staande gezongen): Lied 425: 1


1. Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden,
tezamen gezonden
Op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade
uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven,
om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Wegzending en zegen (gezongen Amen)Adres:

Dorpsstraat 11 

3632 AP  Loenen aan de Vecht 

Route


Contact gegevens:

Kerkenraad en adressen